Υποχρεωτικός χαρακτήρας απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου που έχει εκλεγεί αιρετός (άρθρ. 93 παρ. 7 ν. 3852/2010)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ αποσπαση αιρετων αρθρ 93 παρ. 7

Leave a Reply