ΚΥΑ 3219/24.09.2019 (ΦΕΚ 3569/25.09.2019 τεύχος B’) – Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

ΚΥΑ δημοσίευση περιεχομένου και στοιχείων δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Leave a Reply