ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- άρθρ. 100 ν. 3852/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρ. 179 ν. 4555/2018 και 96 ν. 4604/2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Leave a Reply