ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010)

ΝΕΟ ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ


ΤΩΝ ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


    

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Κυκλοφορεί η ερμηνεία του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Το έργο αποτελείται από δύο τόμους. Με τη νέα αυτή έκδοση επιδιώκεται η συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 3852/2010 που αφορούν στους Δήμους. Κατά την ερμηνευτική προσέγγιση έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα πρακτικά και τα πορίσματα των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ, οι εργασίες του ΙΤΑ, τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης, τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και η αιτιολογική έκθεση του νόμου. Γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης στα άρθρα, στα πλαίσια της ερμηνευτικής προσέγγισης, της νομολογίας όλων των Δικαστηρίων και ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με έμφαση στις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με θέματα του δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως γίνεται ερμηνευτικός συσχετισμός με τις διατάξεις του ΔΚΚ και παρατίθενται ενδεδειγμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις για ζητήματα που εικάζεται ότι θα αντιμετωπίσει η πράξη κατά την εφαρμογή του νέου νόμου, καθόσον ο ΔΚΚ εξακολουθεί να ισχύει. Τέλος, παρατίθενται όλες ερμηνευτικές του νόμου εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα εκείνες που αφορούν στις επικείμενες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.    

Σκοπός είναι εν τέλει, μέσα από την ολοκληρωμένη αλλά συγχρόνως περιεκτική, κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε συνδυασμό και με εκείνη του ΔΚΚ, αφ’ ενός να αναδειχθεί το εσωτερικό σύστημα και η αξιολογική συνοχή του δικαίου της αυτοδιοίκησης μέσα από την τελεολογία των επιμέρους ρυθμίσεων, και αφ’ ετέρου να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του στην πράξη.  Αντιστοίχως, προς την ανωτέρω στόχευση του έργου, τούτο απευθύνεται το μεν στους θεωρητικούς του δικαίου και τους νομικούς της πράξης (δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς, το δε στους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα στελέχη των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεών τους. Ιδιαίτερα γίνεται ανάλυση και ερμηνευτική προσέγγιση με πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας των άρθρων που αφορούν την εκλογική διαδικασία (ά. 9-57). Ευελπιστούμε, ότι το παρόν έργο θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής των ΟΤΑ στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, με γνώμονα τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.    

Αθήνα Σεπτέμβριος 2010
Πάνος Ζυγούρης
Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ    

     

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ    

     

Για παραγγελίες του νέου έργου απευθύνεστε στην εκδότρια εταιρεία: «Όλγα Μπουλάνοβα συζ. Παν. Ζυγούρη, Εκδόσεις Νομικών Βιβλίων, Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», Μπουμπουλίνας 9-11, ΤΚ 10682 Αθήνα στα 210-8259140-1 και 6977506705    

Προμήθεια βιβλίου από Δήμους:

Για την αγορά-προμήθεια του βιβλίου από του Δήμους, απαιτείται, αφενός να έχει ψηφισθεί πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο σχετικό κωδικό, αφετέρου δε, απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (YA11389/1993), μετά από προηγούμενη προσφορά του προμηθευτή και σχετική εισήγηση, και αιτιολογημένη απόφαση δημαρχιακής επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης. Σε περίπτωση δε που η προμήθεια ξεπερνά το ποσό των 600,00 ευρώ απαιτείται και η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας θα αποστέλλεται το βιβλίο (χωρίς επιβάρυνση εξόδων αποστολής) συνοδευόμενο από σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο προς έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και εξόφληση του τιμήματος.    

Αγορά Βιβλίου από Ιδιώτες:

Η πληρωμή του βιβλίου θα γίνεται με καταβολή του αντίτιμου σε τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας εταιρείας προ της αποστολής ή τις μετρητοίς από τα γραφεία της.    

Προσφορά από 20/06/2011    

Ερμηνεία του Καλλικράτη (2 τόμοι):    

100 € πλέον Φ.Π.Α.     

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

***Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται εκτός από τηνΕρμηνεία του Καλλικράτη    

και για την Ερμηνεία του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα   , δηλ. και για τους τέσσερις τόμους,     

(δηλ. Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 2 τόμοι + Ερμηνεία του Καλλικράτη, 2 τόμοι),     

αυτοί διατίθενται όλοι μαζί .στην ειδική τιμή των 100€ πλέον ΦΠΑ .    

!!!ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: Στην παρούσα ιστοσελίδα οι νόμοι 3852/2010, ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης”  και 3463/2006, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, παρατίθενται  με όλες τις  τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με καινούργιες διατάξεις και ισχύουν μέχρι σήμερα. Επίσης οι τοποθεσίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  είναι σε συνεχή ενημέρωση, έτσι ώστε  να υπάρχει στον παρόντα δικτυακό τόπο οτιδήποτε νέο αφορά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.