ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114)

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται αφενός στους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα στελέχη των Δήμων και Κοινοτήτων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, αφετέρου σε νομικούς οι οποίοι ασχολούνται με την ερμηνεία των διατάξεων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Για το λόγο αυτό, επελέγησαν για τη συγγραφή του Α΄ τόμου μικτοί τρόποι ερμηνευτικής προσέγγισης, παρατιθεμένων, πέραν των ερμηνευτικών σχολίων, όλων των σχετικών Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, που εξεδόθησαν μέχρι σήμερα κατά ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση των διατάξεων του νέου κώδικα, ώστε οι αναγνώστες να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα κείμενα αυτών. Επίσης έγινε προσπάθεια να παρατεθεί νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών Διοικητικών και Πολιτικών Δικαστηρίων (Αρείου Πάγου και Διοικητικών Εφετείων), σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων του νέου Κώδικα που παραμένουν οι ίδιες με εκείνες του προϊσχύσαντος Δ.Κ.Κ. (Π.Δ/τος 410/1995). Ο Β΄ τόμος περιλαμβάνει κείμενα Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, κτλ. που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ ώστε ο μελετητής να έχει πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία.

Ευελπιστώ ότι η παρούσα έκδοση του νέου Δ.Κ.Κ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α στα πλαίσια των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της συνταγματικώς κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειάς τους, εν όψει μάλιστα και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών που έχουν θεσμοθετηθεί.

Αθήνα Νοέμβριος 2008

Πάνος Ζυγούρης

Νομικός Σύμβουλος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Για παραγγελίες του έργου απευθύνεστε στην εκδότρια εταιρεία: «Όλγα Μπουλάνοβα συζ. Παν. Ζυγούρη, Εκδόσεις Νομικών Βιβλίων, Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», Μπουμπουλίνας 9-11, ΤΚ 10682 Αθήνα στα 210-8259140-1 και 6977506705

Προμήθεια βιβλίου από Δήμους:

Για την αγορά-προμήθεια του βιβλίου από του Δήμους, απαιτείται, αφενός να έχει ψηφισθεί πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο σχετικό κωδικό, αφετέρου δε, απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (YA11389/1993), μετά από προηγούμενη προσφορά του προμηθευτή και σχετική εισήγηση, και αιτιολογημένη απόφαση δημαρχιακής επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης. Σε περίπτωση δε που η προμήθεια ξεπερνά το ποσό των 600,00 ευρώ απαιτείται και η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας θα αποστέλλεται το βιβλίο (χωρίς επιβάρυνση εξόδων αποστολής) συνοδευόμενο από σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο προς έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και εξόφληση του τιμήματος.

Αγορά Βιβλίου από Ιδιώτες:

Η πληρωμή του βιβλίου θα γίνεται με καταβολή του αντίτιμου σε τραπεζικό λογαριασμό της εκδότριας εταιρείας προ της αποστολής ή τις μετρητοίς από τα γραφεία της.

Προσφορά που ισχύει από 20/06/2011

Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (2 τόμοι):

50 € πλέον Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

***Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται εκτός από την Ερμηνεία του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

και για την Ερμηνεία του ΚΑλλικράτη, δηλ. και για τους τέσσερις τόμους,

(δηλ. Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 2 τόμοι + Ερμηνεία του Καλλικράτη, 2 τόμοι),

αυτοί διατίθενται όλοι μαζί .στην ειδική τιμή των 100€ πλέον ΦΠΑ .

!!!ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: Στην παρούσα ιστοσελίδα οι νόμοι 3852/2010, ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης”  και 3463/2006, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, παρατίθενται  με όλες τις  τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με καινούργιες διατάξεις και ισχύουν μέχρι σήμερα. Επίσης οι τοποθεσίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  είναι σε συνεχή ενημέρωση, έτσι ώστε  να υπάρχει στον παρόντα δικτυακό τόπο οτιδήποτε νέο αφορά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Leave a Reply