ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 26/06/2011

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 20/06/2011

Στην περίπτωση που για προσωπική σας χρήση ως αιρετοί ΟΤΑ, πολίτες είτε νομικοί, επιθυμείτε την προμήθεια των δύο τόμων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ή των δύο τόμων του Καλλικράτη, σας κάνουμε την πιο κάτω προσφορά:

1. Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006) (2 Τόμοι):

50 € πλέον Φ.Π.Α.

2. Ερμηνεία του Καλλικράτη (Ν 3852/2010) (2 Τόμοι):

100 € πλέον Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται και για τους τέσσερις τόμους,

(δηλ. Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 2 τόμοι + Ερμηνεία του Καλλικράτη, 2 τόμοι),

αυτοί διατίθενται στην ειδική τιμή των 100€ πλέον ΦΠΑ .