ΝΟΜΟΙ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ covid 19

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΠ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμων

ΕΚΤΑΚΤΟ- ΠΝΠ ΦΕΚ Α’145/2019 (ΆΡΘΡ. 6ο)- Παράταση υποβολής αιτήσεως ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους μέχρι 31-12-2019

Τροποποίηση Κλεισθένη – ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α’ 50) (βλ. άρθρα 50επ.)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι- Άρθρα 1-17-ΕΚΛΟΓΙΚΑ ερμηνευτικές παρατηρήσεις

N. 4455/2018 : “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγενειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”

Τροπολογία (05.12.2017) στο Σχέδιο Νόμου περί Ανανέωσης – τροποποίησης -κωδικοποίησης της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου

Ν. 4497-2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 171 A’-13.11.2017)

Τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν.4483/2017

Ν.4483/2017:”Ρυθμίσεις για τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους ΟΤΑ”

Τροπολογία επί του ν.2971/2001: “Παράταση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε επιχειρήσεις και σωματεία”

Σχέδιο νόμου ΥΠΕΣ ” Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις”

ΝΟΜΟΣ 4440/2016: ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ν.4369/2016: “Επιλογή προϊσταμένων-αξιολόγηση προσωπικού”

N.4442/2016:ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” (άρθρα 28-38)

ΝΟΜΟΣ 4412/2016:ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ

Ν.4387/2016-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού

ΝΟΜΟΣ 4380/2016 Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη επιχορηγήσεων από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ν.π.δ.δ. αυτών, τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών. Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεων των Περιφερειών

ΝΟΜΟΣ 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

N. 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

N. 4321/2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

N. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (ά. 74-81)

Ν.4314/2014 Άρθρο 34: Πληρωμές αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων: Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας

ΝΟΜΟΣ 4304/2014 ‘Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις (βλ. ιδίως το αρ. 24, το οποίο τροποποιεί το αρ. 51 του ν. 4257/2014, το αρ. 25 σχετικά με τις οφειλές προς τις ΔΕΥΑ, το αρ. 30 που τροποποποιεί το αρ. 146Α του ν. 3528/2007, το αρ. 32 σχετικά με το χρόνο βεβαίωσης οφειλών κλπ)

ΝΟΜΟΣ 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4270/2014: Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης (Οδηγία 2011/85) Δημόσιο Λογιστικό κλπ.

Άρθρο 51 του Ν.4257-2014 -τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους (ερμηνεία)

Ν. 4257-2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

N. 4255-2014 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

N. 4210-2014: “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”

Ν.4242-2014 ά. 13: “Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων”

NOMOΣ 4172/2013 Άρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΑΡΘΡΟ 80 : Καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΑΡΘΡΟ 77 :ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 185/10-9-2013) Άρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων ν.3852/2010

Οι διατάξεις του ν.4172/2013 που αφορούν τους ΟΤΑ (Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Προϋπολογισμός δήμων-Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος- Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων- Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας.-Αντικατάσταση / αναπλήρωση διοριστέου- Διαθεσιμότητα- Κινητικότητα- Μεταφορά αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπ.Δ.Μ&ΗλΔ- Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες- Κάλυψη δαπανών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας- Συντελεστές παρακράτησης φόρου.)

Ν.4172/2013: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

ΝΟΜΟΣ 4174/2013: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Ν. 4144/2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ειδικά τα άρθρα 2,4,5,6,7,8,51 που στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Ν. 4144/2013: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

N. 4147/2013: Κύρωση της απo 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις (ζητήματα αρμοδιότητων του ν.3852/2010, ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου των ΟΤΑ, ζητήματα αποζημιώσεως αιρετών, διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ κ.α.)

N. 4129/2013: Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ν. 4093/2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16 “Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ”, υποπαράγραφος Ζ. “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”

Ν 4057/2012 “Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ” (εφαρμογή των νέων πειθαρχικών διατάξεων και στους ΟΤΑ)

  • ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010)(Όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί οι διατάξεις του μέχρι σήμερα, ήτοι μετά και τη δημοσίευση του ν.4071/2012, ΦΕΚ Α 85/11-4-2012)
  •  

Ν.3852-2010– Α.1-14

Ν.3852-2010 Α.15-29

Ν. 3852-2010 Άρ. 30-44

Ν.3852-2010 Α.45-59

Ν.3852_2010 Α.60-74

Ν.3852-2010 Α.75-89

Ν.3852-2010-Α.90-104

Ν.3852_2010-Α.105-119

Ν. 3852-2010 – Άρ. 120-134

Ν. 3852-2010 – Άρθρο 135-149

N.3852 2010-A.150-164

N.3852_2010 A.165-179

Ν.3852-2010 Α.180-194

Ν.3852_2010 Α.195-209

N.3852-2010 A. 210-224

Ν.3852-2010 Α.225-239

Ν.3852-2010 Α.240-254

N.3852-2010 A.255-269

Ν.3852-2010-Α.270-284

Ν. 3852-2010 Α.285-286

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΝΟΜΟΣ 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006)(Όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί οι διατάξεις του μέχρι σήμερα, ήτοι μετά και τη δημοσίευση του ν.4071/2012, ΦΕΚ Α 85/11-4-2012)

ΔΚΚ-Ά-1-13

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 14-28

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 29-43

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 44-58

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 59-73

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 74-88

ΔΚΚ Α. 89-103

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 104-118

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 119-133

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 134-148

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 149-163

ΔΚΚ-Ά-164-178

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 179-193

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 194-208

Δ.Κ.Κ.  – Άρ. 209-223

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 224-239

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 240-252

ΔΚΚ-Ά-253-267

ΔΚΚ-Ά-268-282

Δ.Κ.Κ. – Άρ. 283-287

  • ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4111-2013, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις,Τροποποίηση του Νόμου 4093/2012, Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,”Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με την Ε.Ε”, Άρθρο 4, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ , Άρθρο 18, Κατάργηση Ασυμβιβάστου Δημάρχων, κατάργηση των άρθρων 16 και 282 του Καλλικράτη ως προς το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των Δημάρχων, Άρθρο 4 Έγκρισης Σχεδίων Συμβάσεων, Προμήθειες ΟΤΑ Ά Βαθμού,Άρθρο 5 εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν 4093/2012 για την πρόσληψη με διαγωνισμό ή με αντικειμενικά κριτήρια.

N. 4093.2012, Έκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Παράγραφος Γ, Υποπαράγραφος Γ1 Μισθολογικές Διατάξεις ΟΤΑ, Παράγραφος Ζ,Υποπαράγραφος Ζ1, Μετατάξεις-Μεταφορά Προσωπικού ΟΤΑ, Υποπαραγραφος Ζ2,Διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΟΤΑ,  Υποπαράγραφος Ζ3, Αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, Υποπαράγραφος Ζ4, Κατάργηση Ειδικοτήτων και Θέσεων.

Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου 4093/2012, έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΠΝΠ_256_31.12.2012, αριθμός φύλλου 256/31/12/2012,Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,Ζητήματα άρθρων 94, 95 και 204 του Νόμου 3852/2010, Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ, Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του Νόμου 3852/2010, Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ, ΦΟΣΔΑ Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης, Συγκρότηση Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας, Αναδιάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 228,18/11/2012, Δημοσιονομικές και άλλες διατάξεις (ΟΤΑ),Άρθρο 3 Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 229.19/11/2012,Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Νόμου 4046/2012,και του Νόμου 4093/2012,συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημόσιου Τομέα.

 

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 103_30-4-2012) Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864_2010, 4021_2011, 4046, 4051 και 4071_2012.

Νόμος 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012), “Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών”. (Όλες οι τροποποιήσεις που αφορούν τόσο τον ΔΚΚ όσο και τον Καλλικράτη έχουν ήδη ενσωματωθεί στους ανωτέρω νόμους)

Ν. 4065_2012 (α.9) Υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (σχετ. α.1 Ν.3213_2003)

Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 268/ 31-12-2011), Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 ” Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015″ και άλλων όμοιας φύσης θεμάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Άρθρο 1, Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 2, Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 3, Ρυθμίσεις θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Άρθρο 4, Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 5, ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο 6, Έναρξη ισχύος

Προεδρικό Διάταγμα 136/ 31-12-2011 (ΦΕΚ 267 Α), Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΠΔ 136/ 31-12-2011, ΦΕΚ Α 267

Nόμος 4024/2011, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν. 4024_2011, A.1-7

Ν.4024_2011, Α.8-13

N.4024_2011, A.14-28

Ν.4024_2011, Α.29-34

Ν.4024_2011, Α.35-39

N.4024_2011, A.40-43

N 3986/2011 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)

N 3985/2011 (Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015)

Ν. 3979/2011 (Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις)

Άρθρο 41 (Ώρες εργασίας υπαλλήλων ΟΤΑ)

Άρθρο 42 (Θέματα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων)

Άρθρο 43 (Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ)

Άρθρο 44 (Θεσμικά ζητήματα ΟΤΑ)

Ν.3966/2011 (Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστων και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και άλλες διατάξεις)

Άρθρο 58 (Ειδικές άδειες αιρετών)

Ν.3943/2011 (Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών)

Άρθρο 21 (Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων σε ΟΤΑ)

Άρθρο 28 (Μεταβίβαση στοιχείων οφειλών σε ΟΤΑ για αποδεικτικό ενημερότητας)

Άρθρο 49 (Ρύθμιση χρεών ΟΤΑ κ.λ.π.)

Ν. 3938/2011 (Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις)

Άρθρο 26 (Υπηρεσιακά Συμβούλια Περιφέρειας)

Ν. 3937/2010 (Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις)

Άρθρο 30 (Μονάδες αφαλάτωσης)

Άρθρο 34 (Όργανα Πολεοδομικής Νομοθεσίας)

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων)

Ν. 3887/2010 (Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές)

Άρθρο 16 (Μεταφορά μαθητών)

Ν. 3861/2010 (Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (σχετ. εγκύκλιοι ΥπΕσ. 16752/22-7-2010 ,   20868/20-9-2010 , 2016/26-1-2011 )

Άρθρο 2 (Πεδίο εφαρμογής)

Ν. 3854/2010 (Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

Άρθρο 9 (εισφορά Φο.Δ.ΣΑ)

  • ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ν. 3801/2009
Ν. 3762/2009 ά 40
Ν. 3756/2009
N. 3731/2008
Ν. 3697/2008-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
N. 3620/2007 (Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις)
Ν. 3613/2007 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών)
Ν. 3536/2007
ΠΔ 135/2006 Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσ. της Δημ. Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού
ΠΔ 135/2006 Α.1-7
ΠΔ 135/2006 Α.8-13
 
ΠΔ 23/2002 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: πρόσληψη, προσόντα, δικαιώματα κλπ
 
ΠΔ 23_2002 A.1 -14
ΠΔ 23_2002 A.15-21