ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να κατέβει το αρχείο:

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ 2020

 

ΚΥΑ 2019 – Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών Δήμων έτους 2020

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 26329/8-4-2019: “Καθορισµός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασµών και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 24923/4-4-2019: “Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτοµερειών.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 24567/3-4-2019: “Καθορισµός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ∆ηµοτικών, των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 24370/3-4-2019: “Καθορισµός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 24569/3-4-2019: “Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 23566/1-4-2019: “Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 24144/29-3-2019: Κεντρική Βάση Δεδομένων

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 23002/29-3-2019: “Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 22141/27-3-2019: “Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 22339/27-3-2019: “Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 20577/20-3-2019: “Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 20221/20-3-2019: “Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 20211/20-3-2019: “Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 6009/29-1-2019: “Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 6018/29-1-2019: “Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’αριθμ. πρωτ. 6022/29-1-2019: “Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.”

Υπ. Εσωτερικών υπ’ αρ.πρ. 43878/24-08-2018 : “Καθορισμός προσόντων και διαδικασία επιλογής Εποπτών ΟΤΑ”

Απόφαση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 4/2018 (ΦΕΚ Β’ 2837/16-7-2018): “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν.4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή”

ΚΥΑ 13022/24-04-2018 (ΦΕΚ Β’ 1377) : “Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προγράμματος των δανείων, δαιδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανίων από το ΠΤΔ και λοιπά ζητήματα διαχέιρισης προγράμματος”

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ. 11775/26.3.2018 απόφαση (ΦΕΚ 1269/10.4.2018 Β’): “Σύσταση 5μελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας και γενικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμφωνιών-πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β του άρθρου 41 του ν.4412/2016”.

Υπ. Εσωτερικών υπ’ αριθ. πρωτ. 6558/8-3-2018: “Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής”

ΚΥΑ οικ. 25595/26.7.2017(ΦΕΚ Β’ 2658/28.7.2017): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ,οικ.έτους 2018”

Υπ.Υγείας Υ1/Γ.Π./οικ.47289/23-6-2017 (ΦΕΚ 2161 Β’/23.6.2017): “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων, ποτών και άλλες διατάξεις”

Yπ. Οικον. και Ανάπτ. απόφαση υπ’ αριθμ. 57654/23.5.2017:”Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

Υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ Β’ 1636/12-5-2017) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών: “Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής”

ΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 32790/392/Φ.15 Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργία

ΚΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. 8592/19.05.2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων (ΦΕΚ/Β’/1750/19.05.2017)

ΚΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. 7888/15.05.2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών (ΦΕΚ/Β’/1654/15.05.2017)

 ΚΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 53346/645/Φ.61/16.05.2017 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), και λοιπών συναφών θεμάτων

ΚΥΑ οικ. 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017): “Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων”

Απόφαση ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. πρωτ. 12509/19-4-2017:”Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:”Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006)”

ΥΠΕΣ 15126/9-5-2017:”Εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής”

ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/2-5-2017; ”Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”

ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦEK 2311/26.07.2016 τεύχος Β’):Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2017-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004(Β’ 253) απόφασης

YΠ.ΕΣ. 5971/1-3-2016 Κατανομή ποσού ύψους 5.977.812,52ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους

Aπόφαση Υπ. Επικρατείας 13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/17.08.2015 τ. Β’):Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

ΥΠΕΣ. Εγκ. 6/οικ. 1333/13.01.2015: “Απαλλαγή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων έως τις 30-11-2014 προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από προσαυξήσεις”

ΚΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/02.06.2014 (ΦΕΚ 1447/05.06.2014 τεύχος Β’) ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας πραγματοποίησης του επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ.

ΚΥΑ 15960/09.05.2014 (ΦΕΚ 1197/12.05.2014 τεύχος Β’) Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου, για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15322/16.04.2014 (ΦΕΚ 976/17.04.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10930/13/3/2014 (Β’646) απόφασης «Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων».

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15338/16.04.2014 (ΦΕΚ 958/16.04.2014 τεύχος Β’) Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15150/15.04.2014 (ΦΕΚ 955/16.04.2014 τεύχος Β’) Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.

ΥΑ 102//2014 (ΦΕΚ Β 851/07.04.2014): Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις (σειρά προτεραιότητας ίδρυσης εκλογικών κέντρων κλπ)

KYA 6000/2/234-γ’/15.10.2013 (ΦΕΚ 2631/17.10.2013 τεύχος Β: Προσόντα,προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

ΚΥΑ 38560/26.09.2013 (ΦΕΚ 2410/26.09.2013 τεύχος Β’) Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.

Υπογραφή της ΚΥΑ σε εφαρμογή του Ν.4014/2011 για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση οδικών έργων της Αυτοδιοίκησης

ΚΥΑ οικ.36760/13.09.2013 (ΦΕΚ 2308/16.09.2013 τεύχος Β’) Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2013.

YΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.2227/09.08.2013: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.

ΥΠΕΣ 24841/18.06.2013 Κατανομή πισΥΠΕΣ 24313/18.06.2013 Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.061.040,16 € από τους ΚΑΠ έτους 2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010.τώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013, (ΣΑΤΑ).

ΥΠΕΣ 24001/ 14.06.2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

ΥΠΕΣ Α.Π. οικ. 21875/29.05.2013 Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφαλείας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών με διάρκεια σύμβασης έως δύο μήνες (ή τουλάχιστον μέχρι τη χορήγηση των εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης).

ΥΠΕΣ 22090/30.05.2013 Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους.

ΠΟΛ 1112/21-5-2013: Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013″

KYA Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β’) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.

ΚΥΑ οικ.17507/29.04.2013 (ΦΕΚ 1069/29.04.2013 τεύχος Β’) Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του όρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2013.

YA Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού-Η παραχώρηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.)-Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία.

YA 12448/02.04.2013 Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013

ΚΥΑ Δ10Β1053970-1672ΕΞ2013-29.03.2013 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού.

YA 1288/ 10.01.2013 Συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 228).

YA 805-04.02.2013 Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες-Συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ένα (1) στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, ένα (1) Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ένα (1) στην Περιφέρεια Κρήτης, ένα (1) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ένα (1) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένα (1) στην Περιφέρεια Ηπείρου, ένα (1) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, (1)Στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, (1) Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς της, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012

ΥπΕσ. 33817/5-9-2012 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013’ Υπηρεσίες του ΥΠΕΣ-εθνικού σημείου επαφής προς δικαιούχους

YA 32981/30-8-2012 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους πολίτες, 2007-2013”: Διαρθρωτική στήριξη σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Δήμων-Περιφερειών (και ΕΟΕΣ), ερευνητικούς οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Δράση 2, Μέτρα 1 και 2)

YA 118280_22514_29-8-2012 Κριτήριο εντοπιότητας-βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (279 ν.3463_2006)

ΚΥΑ 20124 (ΦΕΚ Β’ 1828_8-6-2012) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α βαθμού

ΠΟΛ 1143/6-6-2012: “Οδηγίες για την επιτάχυνση είσπραξης δημοσίων (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών) εσόδων”

ΥΑ 21762_30-5-2012 Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών

ΥΑ 21186/28-5-2012. Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξαιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν.3852/2010).

Υπεσ 18505/11-5-2012, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013”, Πρόγραμμα εργασιών για το 2013.

Υπεσ 17359/30-4-2012, Συγκρότηση Ειδικών Εκλογικών Συνεργείων στους Δήμους της χώρας με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 6ης Μαΐου 2012

Υπεσ 16993/30-4-2012 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Πίνακας Α-  Για Δήμους και Περιφέρειες

Πίνακας Β- Για Νομικά Πρόσωπα Δημοαίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Πίνακας Γ- Οδηγίες για Δήμους

Πίνακας Δ- Οδηγίες για Περιφέρειες


Υπεσ.14701/12-4-2012 Διαχείριση παραβόλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης για τις “υπηρεσίες μιας στάσης” των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ν.4018/2011).

ΥΑ 11425_27-3-2012 Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών, που καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία δήμων”.

Υπ Εσ 45472/6-3-2012 Αποδοχή της Γνμδ του ΝΣΚ αναφορικά με τους δικαιούχους ποσοστών του προϊόντος της κράτησης του ΚΗ ψηφίσματος (α.94 ν.3852/2010), ΝΣΚ 394_2011

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, Ν. 4024_2011 (Α.16,17,18,22), – ΚΥΑ οικ 2/17132/0022/28.02.2012

ΚΥΑ 2_ 16519_0022_24-2-2012 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011.

Υπεσ. 2044_25-01-2012 Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των Δημάρχων, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι

Yπεσ.505_03-01-2012 Συνέχεια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Υπεσ.53708_22-12-2011 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Οδηγίες για την ορθή γραφιστική απεικόνιση του νέου λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεσ.53495_22-12-2011 Θέματα αδειών δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 439_2011)

Yπεσ.52546_16-12-2011Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.

Υπεσ. 52624_16-12-2011 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’

YA 50699_2-12-2011 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012

ΥΑ 21502-2011 Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα- άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή του α.33 του ν.4024/2011

ΥΑ 21220_1-11-2011 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης κ λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου, Κινηματογράφου (α.75,80,81 ΚΔΔ)

ΥΑ 43288/ 4-10-2011 Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του α. 262 του ν. 3852/2010 που αφορά τους υπερχρεωμένους Δήμους

YA 41653 / 21-9-2011 Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011(α. 248, 249, 250 του ν.3852/2010)

YA 40055 /9-9-2011 ” Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων”. Κατ’ εξουσιοδότηση του α. 71 παρ. 3 του ν.3852/2010, που αφορά τις ειδικότερες τεχνικές και άλλες προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και εν γένει δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου

ΥΑ 40038/ 9-9-2011 Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προγούμενο τρίμηνο ( α. 266 παρ.9, 10 και 268 του ν.3852/2010)

YA 36281 /4-8-2011 Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του ά.103 του ν.3852/2010, καθ’ όσον αφορά στη διατήρηση αυτοτελών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, λόγω της ευρύτερης αναγνώρισης εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης

ΥΑ 35415/ 28-7-2011 Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ( α.94 παρ.4 περ.18 του ν.3852/2010)

ΥΑ 70576/ 18-7-2011 Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών- μελών των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών των ΟΤΑ που συνεδριάζουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του α. 7 του ν.2307/1995

ΥΑ 31937/ 15-7-2011 Τροποποίηση της 73334/24.12.2010 ( ΦΕΚ β’/ 2037) απόφασης για τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας

ΥΑ 73334 Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας

ΥΑ 33310/ 14-7-2011 Επιστροφή καθαριστών/στριών στις σχολικές μονάδες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ΥΑ 32754/ 12-7-2011 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων “Ενιαίο μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες”, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας ( α. 267 παρ.7 και 269 παρ.5 του Ν.3852/2010)

ΥΑ 31983/ 7-7-2011 Εκλογή των 2 αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

ΥΑ 30147/ 28-6-2011 . Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 190 και 280 παρ.ΙΙΙ του ν. 3852/2010

ΥΑ 26151/24-6-2011 Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 280 παρ. ΙΙΙ του ν. 3852/2010

ΥΑ 26902/7-6-2011 Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υπαίθρια διαφήμιση

ΥΑ 24822/ 23-5-2011 Ειδική άδεια αιρετών δήμων

Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ

YA 19165/2011-Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των αιρετών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που λαμβάνουν αντιμισθία.

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011 (Υπ Εσ 16852/6-4-2011)

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΑ  8440/24-2-2011-Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

ΥΑ 486/2011-Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ σε όλους τους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Ιανουάριο

YA 74449/2010-Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες

YA 74447/2010-Καθορισμός των εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

YA 74446_2010-Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3852/2010

YA 74712/2010-Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία Δήμων”, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

YA 74531/2010-Διαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων Ελέγχων Αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ

YA 73334/201ο-Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας

YA 74452/2010-Καθορισμός κατανομής πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες

YA 127080_57460/2010-Ληξιαρχικές Περιφέρειες

YA 2782-27234/2010-Απόσυρση κρατικών επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού

YA 74589/2010-Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων των ΟΤΑ

YA 74532/2010-Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010

YA 74445/2010-Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010

ΥΑ 43093/2010-Καθορισμός του ανώτατου ορίου συνολικού χρέους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού τνω συνολικών εσόδων του

42224.2008-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΑ 110.2003-ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΑ 437.2009-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΥΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΑ 472.2008-ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

ΥΑ 12709.2007-ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ.doc

ΥΑ 17552.2008-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ

ΥΑ 28207.2008-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑ

ΥΑ 31119.2008-ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΑ 46855.2008ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΥΑ 61167.2007-ΚΥΕ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΥΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΑ-ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ

ΥΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕ ΟΤΑ