ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ -Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων ΟΤΑ 

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών 

εγκυκλιος υπ. οικ. Προϋπολογισμος 2020

 

NEO – Εγκύκλιος ΥΠΕΣ αριθμ. πρωτ. 73021/17-10-2019 – εκλογή εκπροσώπων των Δήμων στις οικείες Γ.Σ των ΠΕΔ

ΚΥΑ 3219/24.09.2019 (ΦΕΚ 3569/25.09.2019 τεύχος B’) – Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 102/2019 – Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων Δήμων

“Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών” (ΥΠ.ΕΣ. 31813/24-04-2019)

Εγκύκλιος 25/24.04.2019 “Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάµεις ή στο Λιµενικό Σώµα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.”

Δημοτικές εκλογές 2019 (Αρ. Πρ. 31488/24.04.2019)

Δημοτικές εκλογές 2019 (Αρ. Πρ. 31497/24.04.2019)

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 23 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΤΟΥ Ν.4600/2019 (Α’ 43)

Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 21/19-04-2019 “Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019”

Σύντομος οδηγός υποψηφίου περιφερειάρχη και υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου

Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών- εκλογείς-εκλόγιμοι-κωλύματα & ασυμβίβαστα

Σύντομος οδηγός για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Σύντομος οδηγός υποψηφίου συμβούλου/προέδρου κοινότητας

Σύντομος οδηγός υποψηφίου δημάρχου/δημοτικού συμβούλου

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 17 “∆ιευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από πολίτες µε αναπηρία στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019”

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A’ 50).

Σύντομος Οδηγός ΥΠΕΣ για ανάδειξη Αιρετών στις Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019

Περιορισμοί ΟΤΑ κατά την εκλογική περίοδο – Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών (Εγκ. ΥΠΕΣ 14/3-4-2019)

 

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2-4-2019 για εκλογικές δαπάνες

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 27/13-8-2018 (ΑΔΑ 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51): “Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ”

Εγκ. ΥΠΕΣ 41669/9-8-2018: “Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων”

Έγγραφο Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/οικ. 24334/6-7-2018 : “Διατάξεις άρθρου 121 του ν.4549/2018 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων-κινητικότητα”

Έγγραφο Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ. 20881/11-06-2018: “Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.”

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. 13/2018: Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (ά. 234 παρ. 6 του ν.3852/2010)

Eγκύκλιος Υπ.-Διοικητικής-Ανασυγκρότησης-ΔΑΠΔΕΠ-Φ.2-31-οικ.14951-24.04.2018: “Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού”

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. πρωτ. 14016/24-04-2018: “Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018”

Υπ. Έγγραφο ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. πρωτ. 13641/23.04.2018: “Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 226/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους”

Έγγραφο Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/131/οικ.13234/5-4-2018: “Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας”

Νέα Eγκύκλιος για το α.20 Ν.4387-2016 -Απασχόληση συνταξιούχων (19.03.18)

Έγγραφο Υπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/5/οικ.8882/2-3-2018: “Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016”

 Εγκύκλιος 3/οικ.2573/26.01.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας

Εγκ. ΥΠΕΣ 33/17-11-2017 (ΑΔΑ 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ): Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4483/2017″

Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-35986-24.10.2017- Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α’) Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.

ΠΟΛ 1146/21.09.2017 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.

ΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. 20110/16.06.2017 Υπουργείο Εσωτερικών -Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ. 22076 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

ΚΥΑ υπ’ αριθ. πρωτ. 646/69401/27.06.2017 (ΦΕΚ 2284/05.07.2017 τεύχος Β’) – Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 29/Δ.ΑΣΦ.558/30.06.2017 ΕΦΚΑ – Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει.

ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’)- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β’ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β/12-05-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514Β’ ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β’1970/07-06-2017) και β) ΔΔΠ0009186/0575Β’ ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β’2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. πρωτ. 19/οικ.22159/30.06.2017 Υπουργείο Εσωτερικών – Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές

Εγκύκλιος Υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. πρωτ. 66896/15-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΠΥ1465Χ18-ΚΞΒ): “Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)”

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017- Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016- ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. πρωτ. 5951/24-2-2017: ”Εφαρμογή Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α’230)-Κεφάλαιο Ζ’ ”Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων” κατά τη μεταβατική περίοδο

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ οικ. 41488/21-12-2016:”Διευκρινήσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016)”

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. πρωτ. 38577/31-11-2016:”Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων”

ΠΟΛ. 1055/26-04-2016: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του ά. 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους

Εγκύκλιος οικ.5411/22-2-2016″Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού για το έτος 2016″

ΥΠΕΣ 1467/18.01.2016:Ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 των δήμων και των περιφερειών

Eγκύκλιος 124069/0092 “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4336/2015, όπως ισχύειθ μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4337/2015 και του άρθρου 1 του ν.4342/2015”

Eγκύκλιος οικ.5420/2-2-2016 “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ”

ΠΟΛ. 1023/12-2-2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης

Εγκύκλιος 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176/Α’)

Υπ.Οικ. ΔΕΑΦ Α 1096939 ΕΞ 2015/14-7-2015: Φορολογική μεταχείριση εξόδων κίνησης Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, Προέδρου Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2015 Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ

17625/22.05.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2015 Επανασύσταση δημοτικής αστυνομίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2015 Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37362/10.10.2014, ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΓΚ ΥΠΕΣΔΔΑ 8/2007 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

ΥΠΕΣ 31433/14.08.2014: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου (για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οι δηλώσεις των συνδυασμών για την εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. κατατίθενται το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στον Προεδρεύοντα αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 παρ.1 του ν.3852/2010)

ΕΓΚ ΥΠΕΣ 45/2014 ΘΕΜΑ:Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

ΕΓΚ ΥΠΕΣ 43/2014 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία αιρετών των δήμων-Εγκατάσταση νέων αρχών και Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των δήμων

ΕΓΚ ΥΠΕΣ 36/2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡ ΥΠ ΔΙΟΙΚ ΜΕΤΑΡ ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/56/οικ.15848/25.06.2014 ΘΕΜΑ:Ενημέρωση για την έκδοση της υπ’ αριθ. 9/2014 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας (υπάλληλος, ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 103 του ΥΚ, όπως ισχύει, τίθεται αυτοδικαίως σε αργία, εφόσον η πειθαρχική ή ποινική του υπόθεση είναι κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4093/2012 εκκρεμής, αδιαφόρως αν τα πειθαρχικά παραπτώματα τελέστηκαν πριν ή μετά την ισχύ του ν. 4057/2012.)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13200/ 05.06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014»

ΕΓΚ ΥΠΕΣ 37/2014 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΓΚ ΥΠΕΣ 36/2014 ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.

Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1072191 ΕΞ 2014 ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι»

Ανακοίνωση ΥΠΕΣ: Tα Εκλογικά Τμήματα των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014.

Έγγραφο ΥΠΕΣ Αριθ. Πρωτ.: 11996/07.05.2014 ΘΕΜΑ:Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΟΤΑ α’ βαθμού και αναπλήρωση αυτών

ΕΓΚ ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.27/2155 /οικ. 11366/06.05.2014 ΘΕΜΑ: Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και κανονικών αδειών, χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος (η απαγόρευση των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών για το χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας ΑΔΑ: ΒΙΦΦΧ-ΞΡΜ2 διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτούς)

ΕΓΚ  ΥΠΕΣ 23/03.05.2014 ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΕΓΚ  ΥΠΕΣ 22/02.05.2014 ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

Έγγραφο ΥΠΕΣ (Αριθ. Πρωτ 7780/02.05 2014) ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αριθμού υποψηφίων και από τα δύο φύλα

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικ. Μεταρ. και Ηλ. Διακ με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 32.849710000 και ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, περί αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ.

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ υπ’ αριθµ.  15641/ 17.4.2014 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

ΥΠΕΣ 10645/10.04.2014: Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου.

Εγκύκλιος Υπ.Οικονομικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 :”Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων”

ΥΠΕΣ 129/31.12.2013 Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ- η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, έχει αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

 

ΕΓΚ ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27.12.2013 Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’)-Άδειες-Πειθαρχικό Δίκαιο-Προσλήψεις

Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ.34189/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του Ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α. σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.

ΥΠΕΣ 32740/29.11.2013 Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές.

ΕΓΚ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874 Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΔΔ

Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

EΓΚ 34865/03-09-2013 Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

ΕΓΚ. ΥΠΕΣ 17/2-9-2013: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010

EΓΚ  ΑΔΑ:ΒΛ9ΒΝ-2ΨΥ-Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010

ΕΓΚ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/ 19.08.2013 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4172/2013

ΥΠΕΣ 45247/29.07.2013: Αποδοχή της υ’ αριθμ. 588/2012 γνωμοδότησης του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης δεν υπάγονται, όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης, τροποποίησης και λύσης αυτών, στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4071/12(Α’85) αλλά αυτές συντελούνται με σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών

ΕΓΚ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845/2013 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167

ΠΟΛ.1274/27.12.2013: Προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας

ΥΠΕΣ 17285/2013 : Αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επί αιτήματος μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ είναι ο Δήμαρχος του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του ΟΤΑ της οργανικής θέσης προέλευσης, καθώς και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων

ΕΓΚ Φ.80000/18430/616-29/7/2013: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011

ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243/30.7.2013: Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης

ΥΠΕΣ Φ.130181/14994/4/6/2013: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την ορκωμοσία ή/και εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια ατόμων των οποίων οι αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με το Ν. 3838/2010 (Άρθρα 1α & 24) έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

EΓΚ 21384/27.05.2013 :Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του ν. 3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές” με το άρθρο 22 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4147/2013

ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 13722/28.05.2013 : ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Π ρογράμματα « Άθληση για Όλους» , περιόδου 2013 – 2014.

ΕΓΚ 11/23.05.2013 «Παροχή Οδηγιών στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού εν όψει της τουριστικής περιόδου».

ΠΟΛ 1112/21-5-2013: Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013″

ΚΥΑ οικ.17507/29.04.2013 (ΦΕΚ 1069/29.04.2013 τεύχος Β’): Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του όρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2013.

Εγκύκλιος 946-28.03.2013 Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –στο μητρώο καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς με ηλεκτρονικό τρόπο ή προφορικά, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995 και τρίτων

Εγκύκλιος 11543-26.03.2013: Aνάδειξη Προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων, και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

ΕΓΚ 6315/15.02.2013: Προσλήψεις ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών- Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016 (εδαφίων α΄ και β΄ της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) – Αντιθέτως είναι δυνατές οι προσλήψεις υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε., προκειμένου να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων-Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48667/27.12.12 Περί εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-δικαιούχοι-προϋποθέσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΠ 12.2.2012 (ΦΕΚ A’ 240)Υποχρεωτική πληρωμή των αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Εγκύκλιος, ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/ΟΙΚ/2063/18/1/2013, Επικαιροποίηση Προσωπικών Μητρώων Υπαλλήλων.

Εγκύκλιος, ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ 1240/9/1/2013, Κινητικότητα υπαλλήλων αορίστου Χρόνου και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Κλάδων.

Εγκύκλιος, ΔΙΔΑΔ/Φ/48/477/8/1/2013, Ενίσχυση σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 1 του Νόμου 4093/2012.

Εγκλύκλιος, ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/ΟΙΚ/560/8/1/2013, Κινητικότητα υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διαθεσιμότητα.

Εγκύκλιος 532/7/1/2013,ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Ά 256/31/12/2012),Ζητήματα άρθρων 94, 95 και 204 του Νόμου 3852/2010, Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ, Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του Νόμου 3852/2010, Διαδικασία συγχώνευσης ΔΕΥΑ, ΦΟΣΔΑ Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης, Συγκρότηση Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας, Αναδιάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγκύκλιος,39704/6.12.2012, αριθμός πρωτοκόλλου 3372, Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν 2539/1997 και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή όμορα αυτής.

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών, 47490_18-12-2012,αριθμός πρωτοκόλλου 47490, Οδηγίες για την  κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2013,τροποποίηση της υπ.αριθμ. 7028/3-2-2004(ΦΕΚ 253 Β) απόφασης,”Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, Σύνταξη προϋπολογισμού, εναρμόνιση οικονομικής πληροφορίας,Ισοσκελισμός προϋπολογισμού,διαδικασία κατάρτισης,ελέγχου και Δημοσιότητας προϋπολογισμού.

Εγκύκλιος 50, αριθμ.πρωτ.42256/30/11/2012, Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ2 (Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών έναντι ανταλλάγματος) της παρ ΣΤ του Νόμου 4039/2012.

Εγκύκλιος 2/85127/0022 ,22/11/2012, αριθμός πρωτοκόλλου 2/85127/0022, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Νόμου 4046/2012, Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων του προσωπικού Δημοσίου,ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Εγκύκλιος 27052/21/11/2012, Αργία και Διαθεσιμότητα,Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Νέο Θεσμικό Πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Διαθεσιμότητα και αργία,Κατάργηση θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ,ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ /26188/12/11/2012, Νέο Θεσμικό Πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Διαθεσιμότητα και αργία,Κατάργηση θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,Μετάταξη,Μεταφορά,Διαθεσιμότητα Προσωπικού,Αργία στο πλάισιο πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας,Κατάργηση θέσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/6-9-2012 Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (σχετ. ΦΕΚ Α 171/2012)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/2012 Υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων ‘Οικονομικά στοιχεία Δήμων’ και σε άλλες πηγές, από τα νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στο Αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2012 Οδηγίες για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των δομών που εποπτεύονται από ΟΤΑ α βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τις επιχειρήσεις αυτών και προσφέρουν το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” έως 30-6-2012

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2012 Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών (α. 266, 268 του ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 /2012. Εφαρμογή Ρυθμίσεων Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί συμψηφισμού οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΝΠ 30-4-2012, ΦΕΚ Α 103)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2012 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/4-5-2012, Συλλογή Στοιχείων δανειακών συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού (Παράρτημα ΙΑ , Παράρτημα ΙΙ)

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (οι διατάξεις του ν. 4057/2012 τροποποιούν το ν. 3528/2007 και έχουν εφαρμογή και στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, απαριθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, ποινές παραγραφή, προθεσμίες, εκτέλεση πειθαρχικών ποινών, πειθαρχικά συμβούλια)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 /2-5-2012, Διαδικασία Συνομολόγησης Δανείων από Δήμους και Περιφέρειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/23-4-2012 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071_2012, Απογραφή Περιουσίας των Ν.Ε.Λ.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/23-4-2012 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071_2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 / 11-4-2012, Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών-Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/28-3-2012 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2012, σχετικά με την αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/19-3-2012 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/ 16-3-2012 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/13-3-2012 Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους ΟΤΑ Α Βαθμού (α.79 ν.3669_2008, α.11 π.δ. 171_1987)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4601/304/12-3-2012, Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8_2012 Υπολογισμός εκπροσώπων για την ανανέωση διοικητικών συμβουλίων ΦΟΣΔΑ(α.64 ν.4042/2012, α.246 ΔΚΚ, α.104 ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5_2012, Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους Δήμους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 6538_20-2-2012, Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των Δήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 6333_20-2-2012, Διευκρινίσεις για την αποφυγή επικαλύψεων των Ζητούμενων Οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2012. Ανανέωση διοικητικών συμβουλίων των ΦΟΣΔΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 /9-2-2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2012- εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01_26-01-2012 Αποδοχή των με αριθμ. 365/2005 και 155/2007 Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών λιμενικών ταμείων της χώρας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 / 15-12-2011, Ενημέρωση και επιπλέον διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους

Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

ΥΑ 22-11-2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του α.34 παρ.3 και 4 του ν.4024_2011, περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου και εργασιακής εφεδρείας

ΕΓΔΕΚΟ 2073 18-11-2011, Εφαρμογή των διατάξεων του α.31 του ν.4024_2011, σχετικά με το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Αρ. Πρωτ. οικ.2-78400-0022-2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024_2011, “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”

YA 22225 / 8-11-2011, Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

Αριθμ. Πρωτ. 21500/31-10-2011 Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024_2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2011 ” Απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε δήμους, περιφέρειες και στα συμβούλιά τους” (α. 93 παρ.7 και α. 182 παρ.10 του ν. 3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 /2011 Εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Υπ. Εσωτ. 40719/ 13-9-2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Υπ. Εσωτ. 40038/ 9-9-2011 Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών( α. 266 και 268 του ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46/2011 Άμεσες ενέργειες για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των Ν.Α σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 /2011 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2011 Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό ( σχετικά α. 219-220 ΚΔΚ και α. 203 του ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 /2011 Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου (ν.3996/2011) – Τροποποίηση του Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2011 Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη ( σχετικά α. 1, 2 του ν.3852/2010)

Υπ. Εσωτ. 32218/4-8-2011 ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α βαθμού

Υπ. Εσωτ.35415/ 28-7-2011 Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ( α. 94 παρ.4 περ.18 του ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 /2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 /2011 Ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους (σχετικό α. 94 παρ.4 περ.18 του ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2011 ‘Αμεσες ενέργειες για την προετοιμασία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους (σχετικό α. 94 παρ.4 περ.18 του ν.3852/2010)

Υπ. Εσωτ. 70576/18-7-2011 Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών-μελών των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών των ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/51852/0020 /13-7-2011, σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2012

Υπ. Εσωτ. 31983/7-7-2011 ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ 2 ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α Κ’ Β

Υπ. Εσωτ.30881/30-6-2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1η Ιουλίου 2011 ( σχετικό α. 186 παρ. ΙΙΙ του ν.3852/2010)

Υπ. Εσωτ. 30864/30-6-2011 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιουλίου 2011 του Προγράμματος “Καλλικράτης” ( σχετικά α.94, 95 του ν. 3852/2010)

Υπ. Εσωτ. 30147/28-6-2011 Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή των ά. 190 και 280 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 1-7-2011 από τις Περιφέρειες ( σχετικό α.186 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2011 Κατάταξη προσωπικού, επιλογή προϊσταμένων και θέματα Διαχειριστικών Αρχών των τέως κρατικών Περιφερειών στις αιρετές Περιφέρειες από 1-7-2011 (σχετικό α.256 παρ.1, 2 του Ν.3852/2010)

ΥΠ.Εσωτ. 26151/24-6-2011 Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή του α. 280 παρ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2011 Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, από τα ΝΠΔΔ και τις Επιχειρήσεις των Δήμων, στη Βάση δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία Δήμων” (σχετικό α.267 παρ.7 του Ν.3852/2010)

ΥΠ Εσωτ. 27230/7-6-2011, Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/ 2010) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/ 2010).

Υπ Εσωτ. 24840/23-5-2011, Άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων

Υπ Εσωτ. 24822/23-5-2011 Ειδική άδεια αιρετών δήμων , (σχετικά άρθρα 58,60 Ν.3966/2011 και 92,93 του Ν.3852/2010).

ΥΠ Εσωτ. 22897/13-5-2011, Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες , (σχετικά άρθρα 248,249 του Ν.3852/2010).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ Β 141) , Οδηγίες για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011-Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

Eφαρμογή του νόμου 3852/2010- “Πρόγραμμα Καλλικράτης” κατά την αποπληρωμή των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Υπ Εσωτ. 18349/13-4-2011, Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Οδηγίες για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΥπΕσωτ. 12066/11-3-2011, Πραγματοποίηση δαπανών δήμων που αφορούν α) στη μισθοδοσία του προσωπικού που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε αυτούς με τον ν.3852/2010 και β) στην εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων, ή προκύπτουν από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκαν με τον ίδιο νόμο, μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού τους, έτους 2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.473/6780/31-3-2010 – Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νεων Δήμων, Περιφερειών και Αυτοκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της Χώρας

ΥπΕΣ ΔΗΕΣ/ Φ11.312/ΓΓ5890/1-4-2011, Αποστολή στοιχείων Τακτικού Προσωπικού Δημοσίου Τομέα μέσω διαδικτύου κάθε τρίμηνο (τήρηση Συμφωνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2011-Θέματα ιθαγένειας-Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3838/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2011-Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού τνω Περιφερειών, οικονομικού έτους 2011

ΥπΕσωτ. ΔΟΑ/ Φ.10/5729/15-3-2011, Δημοσίευση του “Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης” έτους 2011

ΥπΕσωτ. 321/6174/ 21-3-2011, Απόσυρση επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2011- Θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 νεοσύστατων Δήμων και Περιφερειών του Ν. 3852/2010

Κατάρτιση Μητρώων αρρένων γεννηθέντων το έτος 2010

Γνωμοδότηση 39/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση των επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2011– Διευκρινίσεις για αρμοδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κοινωφελούς επιχείρησης των δήμων στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης

ΥπΕσωτ. 9089/24-2-2011, Προγραμματισμός Προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού , (σχετ. άρθρο 3 Ν.3899/2010)

ΥπΕσωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/3884/18-2-2011, Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού , (σχετ. άρθρο 11 Ν.3833/2010).

ΥπΕσωτ. ΔΟΛΚΕΠ /Φ .5/29/3849/16-2-2011, Μεταστεγάσεις ΚΕΠ

ΥπΕσωτ. 485/14-2-2011, Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

ΥΠΕσωτ. 72254/10/11-2-2011, Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη και για προαγωγή, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΔΚΚ

ΥΠΕσωτ..ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/903/10-2-2011, Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή κλειδαρίθμου από τισ Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2011-Καταβολη απο τους Δήμους των προνομιακών επιδομάτων στους δικαιούχους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2011-Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2011-Διοικητικά Συμβούλια Συνδέσμων, Λιμενικών Ταμέιων και Φορέων Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)

ΥπΕσωτ.5325/ 2-2-2011, Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το Ν. 3852/2010, (σχετ.άρθρο 280 Ν.3852/2010).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2011-Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας, κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου, στον απαιτούμενο αριθμο ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας παραμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2011-Διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2011– Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”

ΥπΕσωτ. 5267/31-1-2011, Τίτλοι Υπηρεσιών και σφραγίδες των Δήμων, Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων αυτών , (σχετ. εγκύκλιοι 39, 40/2010 και 50/2007)

ΥπΕσωτ. 2033/26-1-2011, Λειτουργία των Επιτροπων Ελέγχου Εφαρμογής νομοθεσίας των Περιφερειών μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 3852/2010 , (σχετ. άρθρα 6, 280,283 Ν.3852/2010).

ΥπΕσωτ. 2016/26-1-2011, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2011-Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2011-Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχέιων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώσ και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των περιφερειών που συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010-Έκδοση οδηγού απογραφής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2011-Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεων των Δήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2011-Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις των Περιφερειών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2011-Κονωνικά Προγράμματα ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2011-Παράταση λειτουργίας Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2011-Κατανομή προσωπικού στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2011-Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2011-Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχέιων, απαιτήσεων κια υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθορυ 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)-Έκδοση οδηγού απογραφής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2011-Υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων “οικονομικά στοιχεία δήμων”, των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2011-Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2011-Θέματα δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κοιθνοτικού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ)

ΥπΕσωτ.4072/27-12-2010, Διαδικασία και δικαιολογητικά για κανονισμό χορηγίας

ΥπΕσωτ.4054/23-12-2010, Αποδοση ΑΦΜ σε Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Ν. 3852.2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65/2010-Περί ληξιαρχικώνβιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με το ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 64/2010-Συνέχιση κοινωνικών προγραμμάτων ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63/2010-ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές περιφέρειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 62/2010-ΚΑταστατική Θέση Αιρετών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61/2010-Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από 1η Ιανουαρίου 2011 του “Προγράμματος Καλλικράτης”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60/2010-Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59/2010-Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58/2010– Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την κατάταξη του προσωπικού στους κλάδους των οικείων Οργανισμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57/2010-Λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56-2010-Απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση στη δομή τνω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/2010-Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54/2010-Οργανισμοί Περιφερειών Ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/2010-Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές Περιφέρειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2010-Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2010-Διοικητικά Συμβούλια ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2010-Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Α΄βαθμού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2010-Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2010-Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α΄Βαθμού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2010-Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΕΓΚΥΛΙΟΣ 46/2010-Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2010-Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2010-Μεταφορά προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους Δήμους (άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 3879/2010)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2010-Κατάρτιση νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2010-Ορκομωσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Περιφερειακών Αρχών (Περιφεριακή Περίοδος 1.1.2011-31.8.2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2010-Ορκωμοσία αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2010-Άμεσες ενέργειες νομαρχιακών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2010-Άμεσες ενέργειες των νυν δημοτικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2010-Εφαρμογή διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ1629 Β) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικάμε τον “Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2010-Ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/2010-Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ. 2 του Ν. 3852/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2010, Μετατάξεις προσωπικού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2010, Μετατάξεις προσωπικού

ΥπΕσωτ.60675/20-10-2010, Διευκρίνιση σχετικά με την δυνατότητα παραίτησης υποψήφιων για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αρ Πρωτοκόλλου 60675/ 2 -10 – 2010, (σχετ. α.21 παρ.3 του Ν.3852/2010).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7_2009ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27_2009-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Υπ.Μεταφ. 174/9-7-2008, συνημμένο ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 43.2008 , Γνωστοποίηση απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Μελέτης & Αναθεώρησης του ΚΟΚ

ΠΔ 116.2008-ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49_2008_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ Η ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2008-Διαφημίσεις στο εξωτερικό αμαξωμάτων αυτοκινήτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2008, Ρύθμιση της λειτουργίας των Αντλιοστασίων Ύδρευσης για την αντιμετώπιση της Αιχμής της Ζήτησης Ισχύος

ΥπΕσωτ. 25005/22-4-2008, Eφαρμογή του άρθρου 26 του ν.3649/2008 για τις περιπτώσεις οφειλών που έχουν περαιωθεί συμβιβαστικά στο πλαίσιο των Φορολογικών Επιτροπών του άρθρου 32 του ν.1080/1980

ΥπΕσωτ.23102/14-4-2008 ,Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 19/18115/9-4-2008 εγκυκλίου, αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών από αυτοτελώς επιβληθέντα πρόστιμα διαφήμισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2008, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 69/2008 – Διάθεση εσόδων των Ο.Τ.Α που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2008, Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2008, Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3649/2008 επί οικονομικών θεμάτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2008, Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2008, Αποδοχή της αρ.172/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ., σχετικά με την αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΠΔ131/1998) για γνωμοδοτήσεις περί συνδρομής επείγουσας περίπτωσης του α.10 παρ.2 Ν.3316/2005.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2008, Αποδοχή της αρ.124/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, υπό την ισχύ του άρθρου 9 του Ν.3316/2005 προκειμένης ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, όταν κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια και αναθέτουσα αρχή η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, αρμόδιο συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 131/1998).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2008, Αποδοχή της αρ.79/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, σχετικά με τις έννομες συνέπειες από το χαρακτηρισμό της πράξεως της προϊσταμένης αρχής ως σιωπηρής απόρριψης ή ως παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2008, Υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητάς τους (Γνωμοδότηση 34/ 2008 ΝΣΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟς 13/2008Δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης, εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, τίθεται εκ νέου σε αργία (Γνωμοδότηση 341/ 2007 ΝΣΚ

ΚΕΔΚΕ 2158 9 ΜΑΙΟΥ 2008 , ( έγγραφο 28549/9-5-2008 ΥπΕσωτ, ΝΣΚ γνμδ 455/2007), Εξαίρεση ΟΤΑ από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΠΔ 60/2007, για τη συνομολόγηση Δανείων με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2008-Όργανα ΟΤΑ για προμήθειες με απευθείας ανάθεση,διαγωνισμό και διαπραγμάτευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2008-Εκτέλεση έργων από τρίτους στο Οδικό Δίκτυο ΟΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2008ιστοποιητικά Ακίνητης περιουσίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/2008Τοπικά Συμβούλια-Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2008, Αποδοχή της αρ.333/2008 γνωμοδότησης του Γ τμήμ. του ΝΣΚ: Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο για τις διακηρύξεις ΟΤΑ Α βαθμού που αφορούν δαιγωνισμούς προμηθεών και υπηρεσιών εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2008, Αποδοχή της αρ.328/2008 γνωμοδότησης του Γ τμήμ. του ΝΣΚ: Στην κατά το α.7 Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α)έννοια της συντήρησης από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού οδών της αρμοδιότητάς τους, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφάλειας των οδών (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2008, Ακυρότητα οικοδομικής άδειας λόγω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2007:Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των α’ βάθμιων ΟΤΑ

ΥΠΕΣΔΔΑ-ΕΔΕΧΥ Οδηγός Διαδικασιών Λογιστικού των Ο.Τ.Α. 2001