ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Τ.Ε.

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω

συνδέσμους για να κατέβει το αρχείο:

ΣτΕ 4358/2014:Διοικητικές συμβάσεις. Προληπτικός ελεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου των χρηματικών ενταλμάτων και όχι δικαστικός.

3376/2011 ΣτΕ Περίληψη (Δήμαρχοι και θέση αυτών σε αργία λόγω ποινικής καταδίκης- γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ- η Διοίκηση οφείλει να τον θέσει σε αργία, εφόσον προξενείται οικονομική βλάβη στον δήμο ή στα νομικά του πρόσωπα- Νομίμως τέθηκε σε αργία ο αιτών πριν από την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων του με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, αρ.1 ν. 702/1977, 146 ν. 3463/2006, ν. 3852/2010, )

3375.11Περίληψη:( Μορφή εντύπων ψηφοδελτίων-ποιότητα-βάρος αυτών-δικαστική δαπάνη, ά. 53 παρ.3 πδ 18/89, ά.12 Ν.3900/2010, ΥΑ 45722/10.8.2010, Εγκύκλιοι υπ΄ αριθμ. 48628/26.8.2010&61388/23.10.2010 Υπουργείου Εσωτερικών, ά. 275 παρ. 1,4,7, ά. 110 παρ. 2&4, ά. 111 παρ. 1 ΚΔΔ

ΣτΕ 4282/2011 Περίληψη (Αρμοδιότητα δικαστηρίου επί αιτήσεως ανάκλησης συντελεσμενης απαλλοτρίωσης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού-ποιος θεωρείται εύλογος χρόνος- ά. 102 πδ 30/1996, ά. 12 ΚΑΑΑ, Ά. 1 παρ. 1 περ. ΙΑ ν. 702/77)

ΣΤΕ 4054/2011 Περίληψη (Ανώτατος αριθμός δημοτικών συμβούλων-Ποσοστώσεις, αρ. 16,18, 20 του ν.3852/2010)

ΣΤΕ 3367_2011 Περίληψη (Δημοτικές εκλογές-έννοια ‘κατοικίας’, α.279 ν.3463/2006, α.51 ΑΚ)

ΣΤΕ 3224_2011 Περίληψη (Δημοτικές εκλογές-επαναληπτική ψηφοφορία, α.31,32,33 ν.3852/2010)

ΣτΕ 535_2011 Επιτροπή Αναστολών (Δημόσιος Διαγωνισμός. Έννοια Αναθέτουσας Αρχής. Θέματα Αρμοδιότητας, ν.3886_2010).

ΣτΕ 509_2011 Επιτροπή Αναστολών (Απορριπτέα αίτηση αναστολής λόγω του προπαρασκευαστικού χαρακτήρα της προσβαλλόμενης πράξης. Α. 52 πδ 18_1989, α.3 ν.3852_2010).

ΣτΕ 507_2011 Επιτροπή Αναστολών (Αναστολή διοικητικής πράξης σχετικά με την οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας. Ισχυρισμός εκ συμφέροντος τρίτου. α.1 ν.3852/2010)

ΣτΕ 506_2011 Επιτροπή Αναστολών (Αναστολή διοικητικής πράξης σχετικά με την οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας)

ΣτΕ 504_2011 Επιτροπή Αναστολών (θέση σε αργία Νομάρχη. Δημόσιο συμφέρον. Α.113,236,238,283 ν.3852_2010, α.102 Σ)

ΣτΕ 417_2011 Επιτροπή Αναστολών (Αναστολή διοικητικής πράξης σχετικά με την οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας)

ΣτΕ 369_2011 Επιτροπή Αναστολών (Παρέμβαση κατ’ α.283 ν.3852_2010, ΜΠΕ, Αναστολή και Παραδεκτό Αίτησης Ακύρωσης)

ΣτΕ 365_2011 Επιτροπή Αναστολών (Ανοικτή δημοπρασία.Κοινοπραξίες. Έννομο συμφέρον εταιρείας).

ΣτΕ 340_2011 Επιτροπή Αναστολών (Μη αναστολή πράξεων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων)

ΣτΕ 337_2011. Επιτροπή Αναστολών. (Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός. Οδηγία 17_2004 ΕΚ, ν.3886_2010. Ίση μεταχείριση και διαφάνεια. Συνέχιση δίκης α.283 ν.3852/2010).

ΣτΕ 322_2011. Επιτροπή Αναστολών. ( Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός.Έννομο συμφέρον, αναβολή εκδίκασης. Συνέχιση δίκης, α.283 παρ.2 ν.3852_2010)

ΣτΕ 321_2011 Επιτροπή Αναστολών (Ανοικτός διαγωνισμός-απόρριψη τεχνικής προσφοράς)

ΣτΕ 297_2011 Επιτροπή Αναστολών (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου-απαλλοτρίωση)

ΣτΕ 264_2011 Περίληψη (Αναβολή εκδίκασης  και χρηματική ποινή λόγω μη αποστολής φακέλου από τη Διοίκηση, α.40 π.δ. 18_1989, α.116,205 ΚΠολΔ)

ΣΤΕ 228_2011 Περίληψη (Αλυσιτελής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων)

ΣτΕ 227_2011 Επιτροπή Αναστολών (Δημόσιος Διαγωνισμός. Ασφαλιστικά Μέτρα. Απαράδεκτη προσφορά, α.283 ν.3852_2010, ν.2522_1997)

ΣΤΕ 3537_2010 Αντικατάσταση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του (α.87 ν.3463/2006, α.59 ν.3852/2010).

ΣτΕ 1378_2010 Περίληψη ( Παράβαση καθήκοντος και καθήκον πληροφόρησης του Συνηγόρου του Πολίτη, α.142,143 ν.3463/2006, ν.3094/2003)

ΣτΕ 761_2010 Περίληψη ( Ανατολή απόφασης ΓΓραμματέα σχετικά με τη θέση Δημάρχου σε κατάσταση αργίας, α.146 ν.3463/2006)

ΣΤΕ 60/2010-ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΕ_380/2010-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΤΑΔΚΥ

ΣΤΕ 1667/2010-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΑΡΘΡΟ 30 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2713/2010-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΕ 1627/2010-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-AΡΘΡΟ 97 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1568/2010-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕ 1402/2010-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΑΡΘΡΟ 143-163

ΣΤΕ 1378/2010-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  AΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟ-ΑΡΘΡΟ 142 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1985/2010-ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΆΡΘΡΟ 152 Δ.Κ.Κ.

-ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.-ΆΡΘΡΟ 208 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1737/2010-ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΟ 103 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2375/2010-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΑΡΘΡΟ 81 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2712/2010-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΆΡΘΡΟ 279 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 169/2010-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΕ 3491/2009-ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟY-AΡΘΡΟ 244 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ_786/2008-ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΑΡΘΡΑ 75 & 212 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ_3232/2008-ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ-ΑΡΘΡΟ 212 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ  1483/2008-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ-ΑΡΘΡΟ 212 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1483/2008-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΑΡΘΡΟ 212 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2477/2008-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ-ΑΡΘΡΟ 35 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 298/2008-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΑΝΑΙΡΕΣΗ-ΑΡΘΡΟ 68 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2336/2008-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΑΡΘΡΟ 29 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3230/2008-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΡΘΡΟ 64 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2137/2008-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ-ΑΡΘΡΟ 44 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2117/2008-ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-ΑΡΘΡΟ 70 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ-ΑΣΦ 298/2008-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΑΡΘΡΟ 209 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ_1591/2007-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΑΡΘΡΟ 208 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3789/2007-ΑΡΘΡΟ 67 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3779.2007-ΑΡΘΡΟ 63 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3319.2007-ΑΡΘΡΟ 63 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3316.2007-ΑΡΘΡΑ 64,65,66

ΣΤΕ 3172.2007-AΡΘΡΟ 65 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 3084.2007-ΑΡΘΡΑ 61,62,66

ΣΤΕ 2888.2007-AΡΘΡΟ 68 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2242.2008-ΑΡΘΡΟ 246 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2114.2008-ΑΡΘΡΟ 70 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 2035.2007-ΑΡΘΡΟ 68 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1459.2008-ΑΡΘΡΟ 44 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1323.2007-ΑΡΘΡΟ. 152 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1261.2008-ΑΡΘΡΟ 44 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 1160.2007-ΑΡΘΡΟ 143 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 834.2008-ΑΡΘΡΑ 65 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 534.2008-AΡΘΡΟ 150 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 300.2008-AΡΘΡΟ 20 ΔΚΚ

ΣΤΕ 298.2008-ΑΡΘΡΟ 68 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 295.2008-ΑΡΘΡΟ 45 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 188.2008-ΑΡΘΡΟ 45 Δ.Κ.Κ.

ΣΤΕ 187.2008-ΑΡΘΡΟ 279 Δ.Κ.Κ.

299.2008-ΑΡΘΡΟ 29 Δ.Κ.Κ.