ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΣΥΝ.

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να κατέβει το αρχείο:

 

Ελ.Συν. Πράξη Κλιμακίου Προληπτ. Ελέγχου Δαπανών Τμ. Ι 235/2017: Καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168-2017: “Για να είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταξύ άλλων αναθετουσών αρχών, από δημοτική επιχείρηση σε τρίτο, απαιτείται να προκύπτουν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης το είδος, η ποσότητα και ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών”

Eλ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 υπ’ αριθ. 290/2017 Πράξη: “Χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου για την κάλυψη μέρους του κατά το έτος 2017, προϋπολογιζόμενου ελλείμματός της. Νόμιμη η δαπάνη”.

Ελ.Συν. Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Δαπανών Τμ. Ι 202/2017: “Αναστολή σύνταξης συνταξιούχου του ΤΑΠ-ΟΤΕ ο οποίος  μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 ανέλαβε καθήκοντα ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία”

Ελ.Συν. Πρακτικά 9ης/10.05.2017 Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας :”Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ (8μηνοι Δήμων)-Αντισυνταγματικότητα ή μη του άρθρου 16 ν.4429/2016 και 25 ν.4456/2017″

Πράξη 80-2017 Ελ Συν (Τμ. 1) Αντιμισθία αιρετών – συνταξιούχων. Καθεστώς πριν το Ν.4387-2016- Επιλογή ή της σύνταξης ή της αντιμισθίας

 

Ελ.Συν. Πράξη 34/2016 Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών VII Τμήματος: ΔΕΥΑ. Η μετακίνηση των δικαιούχων δεν έγινε για εκτέλεσης υπηρεσίας ούτε προκύπτει ότι η συμμετοχή της αυτή συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της ΔΕΥΑ αλλά η μετακίνηση έγινε προκειμένου τα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε συνέλευση της ΕΔΕΥΑ που είχε χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικό, ξένο δηλαδή προς τους σκοπούς της ΔΕΥΑ. Μη λειτουργικές δαπάνες.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 955/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Δεν απαλλάσσονται οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων

Ελ.Συν.Β’ Κλιμ.Πράξη 24/2015: Απαλλαγή υπολόγων από ευθύνη για απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων ή δικαιολογητικών της διαχείρισης των χρημάτων που έλαβαν αφού αποδείξουν την απώλεια των χρημάτων ή την προσήκουσα διάθεση αυτών και ότι δεν τους βαρύνει υπαιτιότητα.

Ολ.Ελ.Συν.Απόφαση 1161/2015: Απαλλαγή ευθύνης προϊσταμένου λογιστικής υπηρεσίας για άρνηση θεώρησης της έκθεσης ανάληψης της δαπάνης καθώς και της προσυπογραφής της πράξης εκκαθάρισης σε περίπτωση που η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη μόνο αν ενέργησε κατόπιν σχετικής έγγραφης διαταγής δημάρχου

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 257/2015:Απόφαση αποδοχής έκτακτων πιστώσεων και αντίστοιχης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 289-2015:Μη νόμιμη κατάτμηση έργου, μη νόμιμη δαπάνη, συγγνωστή πλάνη

Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 158-2015:Ο καθαρισμός ρεμάτων είναι εκτέλεση εργασιών και όχι τεχνικού έργου-Διάκριση υπηρεσιών-εργασιών από τεχνικά έργα

Eλ.Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 322/2015:ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο κέντρο διαβίωσης άγριων πουλιών- Συνιστά τεχνικό έργο-Διάκριση υπηρεσιών-εργασιών από τεχνικά έργα

Ελ.Συν.Β’ Κλιμ. Πράξη 51/2014: Απαλλαγή υπολόγων από ευθύνη για απώλεια χρηματικών ενταλμάτων και σχετικών δικαιολογητικών που οφείλεται σε τυχαίο γεγονός που πιθανολογείται ότι είναι η μεταφορά τους σε αποθήκη του Δήμου.

Υπ’ αριθμ. 2007/2014 απόφαση EΣ (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως) (ολόκληρο το κείμενο της απόφασης)

Περίληψη απόφασης υπ’ αριθμ. 2007/2014 Τμήματος μείζονος συνθέσεως Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Ελ.Συν. Απόφαση 4187-2014, Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ως συνοδό έργο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.Συνιστούν τεχνικό συνοδό έργο και όχι εργασίες

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 44/2013, 48/2013 – To Επίδομα αναπληρωτή Προϊστάμενου καταβάλλεται πό την ημερομηνία τοποθέτησής του ως αναπληρωτή Προϊσταμένου και μέχρι την επιλογή νέου Προϊσταμένου

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 45/2013- Αντισυνταγματικό το ανώτατο όριο ηλικίας για πρόσληψη προσωπικού

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 28-2013- Μη νόμιμη η απόσπαση για οικογενειακούς λόγους

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 98/2013: Δεν προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.Δ.Α μπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του και για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 79/2013: Οι δαπάνες των Δήμων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» κρίνονται ως μη νόμιμες, διότι η φερόμενη ως δικαιούχος αναπτυξιακή εταιρεία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν προκύπτει ούτε ότι είχε προσαρμόσει έως τις 31.12.2010 το καταστατικό της στις διατάξεις περί των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του ν. 3463/2006, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις ανώνυμες εταιρείες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 84/2013 :Mη νομίμως συνήφθη η συμπληρωματική σύμβαση χωρίς να έχει υπαχθεί πριν την υπογραφή της στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 278 του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του γεγονότος της υποβολής της αρχικής σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 10/2013: Η κατόπιν υποδείξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άμεση λήψη αυξημένων μέτρων πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο σε Δήμο, ο οποίος γειτνιάζει με τη βιομηχανική περιοχή και στον οποίο παρατηρούνται ελλείψεις στον τομέα της πυρασφάλειας, συνιστά, εν προκειμένω, κατεπείγουσα εποχική ανάγκη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 56/2013 O Καθαρισμός δασικού – αγροτικού οδικού δικτύου αποτελεί λειτουργική ανάγκη, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 109/2012- Το τμήμα του έργου, που αφορά ειδικότερα σε εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου, μη νομίμως εκτελέστηκε, αφού για τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών δεν είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 3028/2002 άδεια από την αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ’ Πράξη 72/2012-Νόμιμη απευθείας ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου,σε α.ε.

Ε Σ 552_2012, ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ- ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΔΑνειακές συμβάσεις με το ΤΠΚΔ, ελεύθερος ανταγωνισμός, καταχρηστικοί όροι)

ΕΣ 0544_2012 (IV Τμήμα) Δεκτή η έφεση-συνεκτίμηση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης

Eλ.Συν.Τμ.7 Πράξη 157/2011:Μη νόμιη η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φυλαξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο στάθμευσης του Δήμου

Eλ.Συν. Β’ Κλιμάκιο Πράξη 129/2011: Ειδική διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου για χρηματικό ένταλμα Δήμου που εξοφλήθηκε κατ’ εντολήν του Δημάρχου, μετά την απόρριψη των λόγων αμφισβήτησης της νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης, τους οποίους είχε περιλάβει στη σχετική αναφορά του προς το Δήμαρχο ο Ταμίας του Δήμου. Έλλειμμα στη διαχείριση. Αναπλήρωση ελλείμματος.

Περίληψη απόφασης 3118/2011 ΕΣ, Τμήμα μείζονος- επταμελούς σύνθεσης, σχετικά με δανειακές συμβάσεις Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ολ.ΕΛ.ΣΥΝ 1748.2010-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 3274/2004 & 3448/2006

ΕΣ 208_2009 (Πράξη Ι τμ.) Αμοιβές δικηγόρων του Δήμου.

ΕΣ Ολομέλεια 1616, 1617/2008 Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

AΡΘΡO  202 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

AΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 158– ΔΑΠΑΝΕΣ –ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 1

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 2

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 3

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 4

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 5

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 6

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΣΗΚΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ 202-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 208 AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 208– ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 208– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 208 –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208– ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 208-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 208-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 208-ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 209 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (2)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (4)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 209-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΘΡΟ 268-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 277 ΤΟΥ Π.ΔΤΟΣ 4101995 -ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛ. ΣΥΝ. 219.2007-ΔΑΝΕΙΑ ΟΤΑ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΑΡΘΡΟ 169