ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δ.Δ.

4771/2017 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (13ο Τμήμα)- Υποχρέωση Δημοσίευσης Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου