ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν.Σ.Κ.

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω

 

ΓνΝΣΚ 4/2018: “Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1069/1980 και του ΔΚΚ δεν εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για την είσπραξη των εσόδων των ΔΕΥΑ. Σε περίπτωση όμως αναθέσεως της εισπράξεως των εσόδων ΔΕΥΑ στις Δ.Ο.Υ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ. Οι απαντήσεις των ΔΕΥΑ υπάγονται στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του ΑΚ. Σε όσες περιπτώσεις οι εν λόγω απαιτήσεις βεβαιώνονται εν στενή εννοία στις Δ.Ο.Υ. κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού ΟΙκονομικών δυνάμει της οποίας ανατίθεται στις Δ.Ο.Υ. η είσπραξη των εσόδων ΔΕΥΑ, αυτές υπάγονται στην εικοσαετή παραγραφή του ά. 136 παρ. 3 του ν.4270/2014. Τα Δ.Σ. ΔΕΥΑ έχουν αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια για την έκδοση αποφάσεως ρυθμίσεως ληξιπρόθεσμων πφειλών πελατών της και η ρύθμιση αυτή δύναται να αφορά είτε το διακανονισμό των οφειλών, με τμηματική καταβολή τους σε περισσότερες δόσεις, είτε και τη διαγραφή μέρους των οφειλομένων τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, χωρίς πάντως, η απόφαση ρυθμίσεως να δύναται να περιλαμβάνει και τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της κυρίας οφειλής”

ΝΣΚ 18/2018: Απολλαγή της δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας “ΔΕΡΑ” από τα τέλη χαρτοσήμου”

ΝΣΚ 271/2017: Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκεί προσωρινώς καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου του ά. 234 ν.3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής”

Γνμ ΝΣΚ 177/2017 Χρηματική ποινή σε βάρος υποψήφιας μισθώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας κοινωφελούς ιδρύματος αποτελεί έσοδο του κοινωφελούς ιδρύματος και όχι του δημοσίου (ομοφ.)

ΝΣΚ 226/2017: ” Για τη λήψη της ειδικής άδειας για τη διευκόλυνση των καθηκόντων των σε αυτή αναφερομένων αιρετών, η οποία εκτείνεται καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους, στην έννοια των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., των υπαλλήλων κρατικών ν.π.ι.δ. κλπ. περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”

ΝΣΚ 314/2016: “Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστική απόφαση”

 

ΝΣΚ 99/2016: ” Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου εντός των ορίων του οποίου ασκείται η δραστηριότητα πώλησης ειδών τα οποία προσφέρονται προς κατανάλωση ενός καταστήματος, και ασχέτως του φορέα που χορήγησε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και της διαμόρφωσης του καταστήματος, έχει την υποχρέωση να εξετάσει διακεκριμένα τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου να επιβάλει τα σχετικά τέλη”

ΝΣΚ 111/2016: “Οι αποφάσεις των Προϊσταμένων Πολεοδομικών Υπηρεσιών με τις οποίες διαπιστώνεται ότι συγκεκριμένα κτίσματα είναι νομίμως υφιστάμενα, αποτελούν δημόσια έγγραφα προς απόδειξη της παλαιότητας των κτισμάτων αυτών για την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους”

NΣΚ 160/2016:Απαλλαγή ασφαλιστικών οφειλών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από προσαυξήσεις κλπ.-συμψηφισμός τους  -ασφαλιστική ενημερότητα

ΓνΝΣΚ 141/2015: “Δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση εσόδων των δήμων που ανάγονται σε έτη για τα οποία έχει παρέλθει η προβλεπόμενη πενταετής αποσβεστική προθεσμία”

 

ΝΣΚ 124/2015: “Υπαγωγή ή μη στην έννοια των φορολογικών διαφορών και των διαφορών από τη δημοτική φορολογία”

ΝΣΚ 49/2014 ΘΕΜΑ: η διαγραφή του χρέους των Δημοτικών Επιχειρήσεων και η επαναβεβαίωσή τους στους οικείους ΟΤΑ ως καθολικών διαδόχων του χρέους αυτού, συνιστά λόγο απόσβεσης της φορολογικής ενοχής συνολικά, υπό την έννοια ότι απαλλάσσονται αυτής και οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα διοικούντα πρόσωπα αυτών.

ΝΣΚ 194/2013 Κατά το στάδιο έκδοσης πράξης κατάταξης του μεταφερομένου από λυθείσες δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις προσωπικού σε συσταθείσες προς τούτο θέσεις στον δήμο ή ν.π.δ.δ. αυτού, δεν μπορεί να ελεγχθεί (από τον δήμαρχο) η νομιμότητα των συμβάσεων εργασίας που είχε συνάψει το προσωπικό αυτό με τις λυθείσες επιχειρήσεις.

ΝΣΚ 164/2013 Η Διοίκηση δεν δύναται να χορηγήσει σε τρίτους αντίγραφο γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. προ της αποδοχής (ή μη) αυτής από τον αρμόδιο Υπουργό.

ΝΣΚ 166/2013 Δημοτικά Σφαγεία – Χορήγηση ή μη νέας άδειας λειτουργίας και κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης δυνάμει του π.δ. 8/2012 μετά την ανάκληση της αρχικής αδείας λόγω παράβασης υγειονομικών όρων – Προϋποθέσεις.

ΝΣΚ 50/2013 Η αντικατάσταση του επιλεγέντος ονοματισμένου και ώριμου δημόσιου έργου του ΕΠΑΛ- Άξονα 4.1.2.3. «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» που αφορά στην «Ανάπλαση της Α΄ εισόδου του παραδοσιακού οικισμού της Σκύρου μέσω δημιουργίας καλντεριμιού», με άλλο έργο, του Άξονα 4.1.2.2. «Μονάδα απασχόλησης βρεφών-νηπίων στον οικισμό Μώλου του Δήμου Σκύρου» που δεν αναφέρεται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα στο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει υποβληθεί από την ΟΤΔ για την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας 4, δεν αποτελεί ονοματισμένο έργο κατά το ΕΠΑΛ, δεν τέθηκε στην κρίση της διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση ή συναφή πράξη με το εγκριθέν έργο της δημιουργίας παραδοσιακού καλντεριμιού, δεν επιτρέπεται, διότι το ισχύον κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο προβλέπει ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας έργων του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και συνακόλουθα χρηματοδότησης, την αναφορά του συγκεκριμένου ώριμου έργου στο Τοπικό Πρόγραμμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΟΤΔ το οποίο αξιολογήθηκε μέσα από διαγωνιστική διαδικασία με τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της δημοσιότητας, που εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή

ΝΣΚ 23/2013 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 και επομένως, η ανώνυμη εταιρεία «Α…. Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι της περιοχής, μπορεί με την ίδια νομική μορφή να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα διοικητικά όρια ολόκληρης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανώνυμη εταιρεία. (ομοφ.) β) Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και η άσκηση αρμοδιοτήτων Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από την εν λόγω εταιρεία, δεν επιβάλλει την κατάργηση του Συνδέσμου Διαχείρισης απορριμάτων Νομού Ξάνθης, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς και υγειονομικής ταφής απορριμάτων του νομού, τις οποίες ασκούσε κατά το προηγούμενο διάστημα.

ΝΣΚ 340/2012: Συμμετοχή δήμων σε ανώνυμες εταιρείες

ΝΣΚ 412/2012 Aπαιτήσεις ιδιωτών εις βάρος ΟΤΑ-Κατασχέσεις εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου-Ακατάσχετα ή μη τα ποσά των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”

ΝΣΚ 615/2012 Μεταφορά προσωπικού σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ -Προϋποθέσεις(αρ. 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010, αρ. 262 του ν. 3463/2006).

ΝΣΚ 203/2012 Υπάλληλοι ΟΤΑ – «Καλλικράτης» – Περιφέρειες – Μεταφορά προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις λυθείσες νομαρχιακές επιχειρήσεις – Έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Περιφερειών κατ’ άρθρ. 241 Ν. 3852/2010 – Έλεγχος νομιμότητας ή μη των πράξεων μεταφοράς από τον Υπ. Εσωτερικών – Ανάκληση ή μη δημοσιευμένων πράξεων. Κατά το στάδιο της εγκρίσεως από τον Υπουργό Εσωτερικών της τροποποιήσεως του Οργανισμού Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν. 3852/2010, με περιεχόμενο την σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο μεταφέρθηκε στη Περιφέρεια με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 199 του Ν. 3852/2010 και 44 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, η οικεία υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών δεν είναι αρμόδια να ελέγξει και να απορρίψει τις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού, του οποίου η σχέση εργασίας κατέστη αορίστου χρόνου χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών.

ΝΣΚ 110/2012 Ειδικοί Συνεργάτες Περιφερειών – Αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν δύναται να χορηγήσει σε Ειδικό Συνεργάτη Περιφερειάρχη εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Τυχόν εκδοθείσες σχετικές πράξεις δύνανται να ανακληθούν

ΝΣΚ 70/2012 Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Ανάρτηση στο διαδίκτυο – Χρόνος έναρξης της ισχύος τους. Οι μη δημοσιευτέες στην ΕτΚ, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, που με βάση την παρ.14 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 υποχρεωτικώς αναρτώνται στο διαδίκτυο σε περίληψη, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και συνεπώς η μη ταυτόχρονη με την υπογραφή τους ανάρτηση, ουδόλως επηρεάζει και διαφοροποιεί το χρόνο έναρξης της ισχύος τους.

ΝΣΚ 26/2012 Αντικατάσταση δημάρχου λόγω μακράς ασθένειας. α) Επί παρατεταμένης απουσίας δημάρχου λόγω ασθενείας, η θέση του δεν θεωρείται, κατ’ αρχήν, κενή εκ μόνου του λόγου τούτου. (πλειοψ.). β) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του δημάρχου λόγω ασθενείας, το δημοτικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα μέχρι την τυχόν αντικατάστασή του.γ) Σε περίπτωση απουσίας του δημάρχου για οποιονδήποτε λόγο πέραν των 30 ημερών, απαιτείται άδεια του δημοτικού συμβουλίου, δυνάμενη να χορηγηθεί και αυτεπαγγέλτως, με συναφώς αιτιολογημένη απόφασή του. Η λόγω ασθένειας του δημάρχου αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων του, αρμοδίως πιστοποιούμενη, κινεί τη διαδικασία παύσης αυτού και, στη συνέχεια, αντικατάστασής του.

ΝΣΚ 20/2012 Δεν είναι δυνατή η μετάθεση ή τοποθέτηση εκπαιδευτικού στην ίδια «πόλη» [του όρου ερμηνευομένου πλέον στα πλαίσια του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ταυτιζομένου εν προκειμένω με την εδαφική περιφέρεια (δημοτική ενότητα), που φέρει το όνομα του συνενούμενου πρώην δήμου ή κοινότητας, που καταργείται], όπου ο (η) σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας διατηρεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξάρτητα από την τυχόν διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν αφενός ο εκπαιδευτικός και αφετέρου το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο.

ΝΣΚ 518_2011 Υπέρβαση εξουσίας αντιπροσωπεύσεως του Δημάρχου – Συνέπειες. Έλλειψη προσυμβατικού ελέγχου δανειακών συμβάσεων Δήμου με Τράπεζα (ΠΔ 410/1995 Α237 ΠΔ 410/1995 Α248 ΠΔ 410/1995 Α252 Ν 3463/2006 Α86Π1 Ν 3463/2006)

ΝΣΚ 382_2011 Δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκποίησης αυθαιρέτως κατεχόμενης δημοτικής έκτασης ( 32 του ΝΔ 3958/1959, 13 του Ν 127/1975 και 28 παρ.1 του Ν 1080/1980)

ΝΣΚ 369_2011 Δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου εκλεγέντος στο αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας (παρ.7 του άρθρου 93 του Ν 3852/2010).

ΝΣΚ 177_2011 Ανταλλάξιμα κτήματα – Δυνατότητα ή μη παραχώρησης ακινήτου εντός του οικισμού στην Κοινότητα Νυμφαίου Νομού Φλώρινας (Ν 4793/1930 ΑΝ 1909/1939 ΒΔ 24-10-1940 Ν 930/1943Α2)

ΝΣΚ 40-2011 Δεν είναι επιτρεπτή η ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών και οργάνων της Διοίκησης προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για επανεξέταση ή επανέλεγχο υποθέσεων, οι οποίες έχουν ερευνηθεί από αυτό και έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικές εκθέσεις.

ΝΣΚ 3_2011 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση κοινωφελούς δημοτικού ή κοινοτικού ιδρύματος (ά. 228 του Ν 3463/2006)

ΝΣΚ 376_2010 Διορισμός ή μη, προστατευομένου προσώπου (Α.Μ.Ε.Α.) σε προσωποπαγή θέση του Δήμου Αθηναίων, μετά την λύση Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 2643/1998)

ΝΣΚ 346_2010 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων δήμου, υπηρετούντων σε οργανική θέση μερικής απασχόλησης (Σ1975/1986/2001Α4Π1 Ν 3230/2004Α12Π5 Ν 3584/2007Α183 Ν 3528/2007Α70)

ΝΣΚ 325/2010 Δυνατότητα ανάληψης εκ μέρους των Δήμων των οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης οι οποίες έχουν λυθείΝΣΚ 7/2010-Η απαγόρευση κατάρτισης συμβάσεων, που θεσπίζεται από τις διατάξεις της παρ.3β του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – κωλύματα και ασυμβίβαστα), δεν καταλαμβάνει, εκτός από τους Δήμους και τις Κοινότητες τις οποίες ρητά μνημονεύει, και τα νομικά πρόσωπα που αυτοί έχουν συστήσει. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις προφανούς καταστρατήγησης του νόμου, εφαρμόζεται η αρχή της απαγόρευσης επέλευσης ισοδυνάμου αποτελέσματος

ΝΣΚ 45/2010-Η πλάνη του παραιτηθέντος δημοτικού υπαλλήλου περί το καθεστώς της συνταξιοδοτήσεώς του ως νόμιμο έρεισμα για την ανάκληση της παραιτήσεώς του και την επάνοδό του στην υπηρεσία

ΝΣΚ 3/2010 Λειτουργία λαϊκής αγοράς σε στεγασμένο χώρο

ΝΣΚ 311/2009-Ο.Τ.Α. Προκήρυξη θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού. Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. Νομιμοποίηση επανασύστασης επιτροπής επιλογής και ανασύνταξης του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων προς αποκατάσταση βλάβης απορριφθέντων υποψηφίων

ΝΣΚ 419/2009-Προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος. Απόταξη. Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας. Συνέπειες ποινικών αθωωτικών αποφάσεων

ΝΣΚ 430/2009-Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου Ο.Τ.Α. λόγω ποινικής καταδίκης. Εφαρμογή ή μη του άρθρου 149 του Ν. 3528/2007

ΝΣΚ 299/2009-Ασυμβίβαστο ή μη μεταξύ της ιδιότητας στελέχους της δημόσιας εκπαίδευσης και της ιδιότητας του αιρετού εκπροσώπου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

ΝΣΚ 372/2009-Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι. Καταγγελία για παράβαση καθήκοντος. Δυνατότητα καταγγελλόντων για πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου εκκρεμούσης της πειθαρχικής διαδικασίας και λήψης αντιγράφων των απολογιών. Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΝΣΚ 395/2009-Δήμαρχοι. Πειθαρχική ποινή. Δυνατότητα επανάληψης πειθαρχικής διαδικασίας μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, το οποίο έκρινε υπό ταυτόσημα πραγματικά περιστατικά προς εκείνα της πειθαρχικής δίκης

ΝΣΚ 25/2009-Νομιμότητα ή μη καταρτίσεως προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ Δήμου και ΙΚΑ. Ανέγερση κτιρίου με δαπάνες Ι.Κ.Α. επί δημοτικού οικοπέδου, που παραχωρείται δωρεάν στο Ι.Κ.Α. με περαιτέρω υποχρέωση να παραχωρηθούν δωρεάν στο Δήμο χώροι της ανεγερθείσης οικοδομής

ΝΣΚ 165/2009-Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Ειδικές άδειες απουσίας για συμμετοχή σε αγώνες και προπονήσεις.Ύψος αποδοχών ειδικών αδειών. Προϋποθέσεις σύναψης επαγγελματικού συμβολαίου

ΝΣΚ 436/2009-Ο.Τ.Α. Αιρετά όργανα. Δυνατότητα απόσπασης αιρετού οργάνου, το οποίο έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. όπου εξελέγη καίτοι δεν έχει ολοκληρώσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο προς μονιμοποίηση

ΝΣΚ 455/2009-Αποδοχή ή μη αιτήματος Δήμου από το Δημόσιο για παραχώρηση ακινήτων προς αξιοποίησή τους για κοινωφελή σκοπό, κατόπιν έναρξης προκαταρκτικών ενεργειών αναγκαστικής απαλλοτρίωσής τους, προς εκμετάλλευση υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος από τη Δ.Ε.Η. A.E.

ΝΣΚ 271/2009-Ο.Τ.Α. Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συναπτόμενων δανειακών συμβάσεων με Τραπεζικά Ιδρύματα. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διενέργεια ή μη ελέγχου νομιμότητας των ως άνω δανειακών συμβάσεων

ΝΣΚ 161/2009-Νομιμοποίηση ή μη Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης για την υπογραφή τησ Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ηράκλειας και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηράκλειας Σερρών

ΝΣΚ 224/2009-Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφου μαγνητοταινίας, όπου έχει καταχωρηθεί η συζήτηση συνεδρίασης της Συγκλήτου του Γ.Π.Α., αλλά μόνο απομαγνητοφωνημένων πρακτικών

ΝΣΚ 229/2009-Ο.Τ.Α. – Αιρετά όργανα – Αυτοδίκαιη έκπτωση κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

ΝΣΚ 230/2009-Ο.Τ.Α. – Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου – Μετάταξη σε προσωποπαγή θέση με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου

ΝΣΚ 231/2009-Ο.Τ.Α. – Διαγωνισμοί προμηθειών – Εφαρμογή ή μη της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν 2690/1999 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη Διοίκηση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων

ΝΣΚ 104/2009-Η καταδίκη για απόπειρα τέλεσης πλημμελήματος, εκ τνω περιοριστικώς μνημονευόμενων στις διατάξεις των άρθρων 146 (ισχύων Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 187 (προϊσχύσας Δημοτικός και κινοτικός Κώδικας), επισύρει κατ’ αντιστοιχία των οικείων προϋποθέσεων, το διοικητικό μέτρο της αργίας ή της έκπτωσης αιρετών οργάνων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.

ΝΣΚ 329/2009-Ο.Τ.Α. Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΝΣΚ 35/2009-Η ανάκληση μη νομίμου πράξεως διορισμού δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος διορίστηκε υπό την ισχύ του Ν 1188/1981 κατόπιν επιλογής του με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, είναι δυνατή εντός πενταετίας από τη δημοσίευσή της

ΝΣΚ 15/2008-Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997

ΝΣΚ 403/2008-Το παράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος, για το οποίο ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος του υπαλλήλου και καταδικάσθηκε αυτός με την πειθαρχική απόφαση του Δημάρχου, δεν επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης και γι’ αυτό η εκ μέρους του υπαλλήλου παραίτηση παράγει έννομα αποτελέσματα και ο Δήμος υποχρεούται να την αποδεχθεί

ΝΣΚ 484/2008-Δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά τα άρθρα 150 και 151 του Κ.Δ.Κ. από επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων και δημοτικούς συμβούλους.Μόνη η επίκληση της ιδιότητας του επικεφαλής δημοτικής παράταξης ή εκείνης του δημοτικού συμβούλου δεν καθιδρύει, αυτοτελώς, έννομο συμφέρον προς άσκηση των ειδικών διοικητικών προσφυγών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΝΣΚ 466/2008-Υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι. Λήψη ειδικής άδειας, για όλο το διάστημα της αιρετής θητείας τους. Συνέπειες για την υπηρεσιακή τους κατάσταση

ΝΣΚ 458/2008-Ο.Τ.Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. Διαχείριση ποσοστού 1/3 εκ του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων

ΝΣΚ 523/2008-Προμήθειες Δήμων και Κοινοτήτων – Αρμόδια όργανα.

ΝΣΚ 512/2008-Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Έννοια «συνεχόμενων» ακινήτων για ίδρυση «ομάδας πρατηρίων»

ΝΣΚ 465/2008-Δεν λαμβάνεται υπόψη ως υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη προσωπικού απασχολούμενου στα προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι¨, “ΑΜΕΑ” και “Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας” που εντάχθηκε σε Ο.Τ.Α., η προυπηρεσία του ωσ άνω προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ.

ΝΣΚ 472/2008-Δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση προς ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 185 του ισχύοντος Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθόσον δεν μπορεί να θεωρηθεί η δραστηριότητά τους αποκλειστικά κοινωφελής ή κατευθυνόμενη στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων

ΝΣΚ 102/2008-Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου Ο.Τ.Α. λόγω ποινικής καταδίκης

ΝΣΚ 164/2008-Τα μη λειτουργούντα πλέον ως διδακτήρια σχολικά κτήρια, μπορούν να διατίθενται από τους Ο.Τ.Α. στους οποίους ανήκουν για άλλες χρήσεις και τα εξ αυτών έσοδα να διατίθενται ως επιθυμεί ο οικείος Ο.Τ.Α

ΝΣΚ 115/2008-Κατάταξη μουσικών υπηκόων Αλβανίας σε θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων – Διαδικασία

ΝΣΚ 333/2008-Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3548/2007 σε διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού

ΝΣΚ 322/2008-Στο πλεονάζον προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων που λύονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται, το οποίο μπορεί, κατ’ άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να μεταφερθεί σε Δήμο ή νομικό πρόσωπο αυτού, δεν περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι των ανωτέρω επιχειρήσεων

ΝΣΚ 323/2008-Αρμοδιότητες υπηρεσιών συντήρησης οδών σχετικά με τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της επιφανείας των οδοστρωμάτων μετά την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων

ΝΣΚ 172/2008-Τεχνικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 10 παρ.2 περ.στ’ του Ν 3316/2005 ως προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΠΔ 131/1998

ΝΣΚ 255/2008-Δήμοι. Αιρετά όργανα. Ασυμβίβαστο προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπηρεσίας του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Αυτοδίκαιη έκπτωση

ΝΣΚ 580/2008-Αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο κατασκευών για τροποποίηση μελέτης κατά την διάρκεια κατασκευής έργου ΟΤΑ Α΄ βαθμού

ΝΣΚ 581/2008-Υπό την ισχύ του Ν. 3463/2006 είναι επιτρεπτή η σύσταση από Δήμους και Κοινότητες ναυτικής εταιρείας του Ν. 959/1979

ΝΣΚ 79/2008-Συνέπειες ενστάσεως υποψηφίου αναδόχου μελέτης έργου Ο.Τ.Α., ενώπιον της προϊσταμένης αρχής

ΝΣΚ 34/2008-Αρμοδιότητα του ΓΓΠ για έκδοση πράξης, μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των αιρετών οργάνων των πρωτοβαθμιων Ο.Τ.Α.

81/2008-Συγκρότηση επιτροπών δημοπρασιών από τη δημαρχιακή επιτροπή. Οι επιτροπές διαγωνισμού αναθέσεωσ δημοτικού ή κοινοτικου έργου, πρέπει να αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά μέλη

ΝΣΚ 98/2008-Ο.Τ.Α. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου για τον τρόπο χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υπό την ισχύ του ΠΔ/τος 20/1978. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενόψει του περιεχομένου της, δεν έχει το χαρακτήρα κανονιστικής, αλλά διαπιστωτικής πράξης, μεταβατικής ισχύος

ΝΣΚ 273/2008-Αποδοχή εργασίας επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου Δήμου και καταβολή σε αυτήν των δεδουλευμένων αποδοχών της, δυνάμει αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων

ΝΣΚ 363/2008-Όργανο διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων εκπονήσεως μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών Δήμου κατ’ εφαρμογή του Ν 3316/2005 είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή. Επί ιδιαιτέρως σοβαρού αντικειμένου η Δημαρχιακή Επιτροπή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να παραπέμπει τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο

69/2008-Δυνατότητα διαθέσεως πόρων των Ο.Τ.Α. από ανατποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού προς κάλυψη άλλων δαπανών των Ο.Τ.Α.

ΝΣΚ 20/2007-Εκλογές Ο.Τ.Α. Επιτροπή Ελέγχου εκλογικών δαπανών. Έκταση αρμοδιότητάς της. Χαρακτήρας προθεσμιών υποβολής στοιχείων από υποψηφίους και περαίωσης του ελέγχου από την Επιτροπή

ΝΣΚ 29/2007-Επιβολή τέλους 2% επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων

ΝΣΚ 44/2007-Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Περιεχόμενο βεβαίωσης ανυπαρξίας σχετικής οφειλής

47/2007-Μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου κλάδου Δε Διοικητικού στον κλάδο ΔΕ 23 της Δημοτικής Αστυνομίας του ίδιου Δήμου.Είναι επιτρεπτή εφ’ όσον ο μετατασσόμενος έχει τα ειδικά προσόντα του κλάδου ΔΕ 23 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 134 του Ν.1188/1981

ΝΣΚ 54/2007-Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ..Κ.Ε). Κανονισμός προσωπικού.Αποδοχές υπαλλήλων της.Έννοια αντιστοιχίας ρος εκείνες των δημοτικων υπαλλήλων.Η ρύθμιση του άρθρου 29 του ν. 1832/1989, για την αντιστοιχία των αποδοχών των υπαλλήλων τησ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. προς το μισθολόγιο των δημοτικών υπαλλήλων δεν έχει την έννοια της πλήρους εξομοίωσης προα αυτό.

56/2007-Αρμόδια όργανα αστυνόμευσης αμμοληψίας εντός ή εκτός της κοίτης χειμάρρων, ποταμών κ.λπ. ή σε ιδιωτικό χώρο, είναι οι κατά τόπους αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και η Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

ΝΣΚ 71/2007-Εξαίρεση από την απαγόρευση πολυθεσίας στο δημόσιο τομέα, των μουσικών που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους Ο.Τ.Α.

ΝΣΚ-82/2007-Νομιμότητα συστάσεως θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα.Είναι νόμιμη η σύσταση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το Δήμο Νίκαιας και τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., προς κατάταξη εργαζομένων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004.

ΝΣΚ 99/2007-Αντιμετώπιση μουσικών των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως προσωπικού υπαλληλικής κατηγορίας Τ.Ε.

101/2007-Εκπροσώπηση των Ο.Τ.Α. στη Γενική Συνέλευση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ). Δεν είναι επιτρεπτός ο ορισμός ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ συμβούλου ο οποίος δήλωσε ανεξάρτητος, από τον συνδυασμό υπό τον οποίο εκλέχθηκε.

ΝΣΚ 106/2007-Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αιρετά όργανα, που είναι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Δυνατότητα μετάθεσης ή απόσπασης σε υπηρεσία που εδρεύει στα διοικητικά όρια του Ο.Τ.Α., όπου εξελέγησαν

ΝΣΚ 113/2007-Απαλλαγές δανείων Ο.Τ.Α. Οι συμβάσεις συνομολόγησης δανείων των Δήμων, Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων, αμιγών επιχειρήσεων αυτών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, απαλλάσσονται από την εισφορά του Ν 128/1975, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

ΝΣΚ 125/2007-Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. Χαρακτήρας ψηφοφορίας (ως φανερής ή μυστικής) προς ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους, καθώς και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής

ΝΣΚ 139/2007-Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εκλέγονται αιρετά όργανα πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και κατέχουν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας από τα καθήκοντά τους. Διατήρηση ή μη της θέσης τους (ως Δ/ντών).

ΝΣΚ 142/2007-Σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Εκπροσώπηση της μειοψηφίας των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων στα Διοικητικά Συμβούλια Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

ΝΣΚ 148/2007-Δήμοι. Ισχύς διατάξεως άρθρου 47 παρ.2 του Ν 1080/1980 για τις θέσεις ειδικών συμβούλων στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

ΝΣΚ 214/2007-Δεν υφίσταται προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη του Δημάρχου για χρέη του Δήμου από ασφαλιστικές εισφορές έναντι του ΙΚΑ κατ’ άρθρο 69 παρ.2 του Ν 2676/1999, λόγω μη ασφαλιστικής τακτοποίησης εργαζομένων στις υπηρεσίες του, διότι ούτε ο ίδιος περιλαμβάνεται στα περιοριστικώς αναφερόμενα και ευθυνόμενα με τις διατάξεις αυτές φυσικά πρόσωπα, αλλά ούτε και ο Δήμος ως νομικό πρόσωπο.

ΝΣΚ 225/2007-Αρμοδιότητα ΟΤΑ Α΄ βαθμού για διενέργεια λογοτεχνικών διαγωνισμών.Δεν υφίσταται αρμοδιότητα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού για διενέργεια λογοτεχνικών διαγωνισμών πλην της περιπτώσεως που ο διαγωνισμός συνδέεται, άμεσα, με κάποιο θέμα ή τομέα τοπικού αποκλειστικά ενδιαφέροντος, την ανάδειξη ή εξυπηρέτηση του οποίου θα υπηρετεί.

ΝΣΚ 244/2007-Ο.Τ.Α. – Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης, κατ’ άρθρο 94 παρ.4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Συνέπειες ως προς τη διατήρηση ή μη της ιδιότητος των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής

ΝΣΚ 248/2007-Νομικό καθεστώς που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. σε καύσιμα, ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη, και λοιπά αναλώσιμα είδη.

ΝΣΚ 259/2007-Υποκείμενες σε τέλος διαφήμισης υπέρ Ο.Τ.Α. δαπάνες διαφημίσεων

ΝΣΚ 271/2007-Παροχή ή μη δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασης, κατ’ άρθρο 139 παρ. 8 Κ.Δ.Κ. στον τόπο εκλογής τους, των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής σε παραμεθόριες περιοχές.

ΝΣΚ 332/2007-Ισχύς προγραμματικής σύμβασης και μετά την τροποποίηση καταστατικού αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, συμμετέχουσας σ’ αυτήν

ΝΣΚ 333/2007-Ρύθμιση ληξιπροθέσμων απαιτήσεων των Ο.Τ.Α

ΝΣΚ 334/2007-Πειθαρχική ευθύνη αιρετών οργάνων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, υπό την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου.

ΝΣΚ 341/2007-Επιβολή διοικητικών μέτρων, σε βάρος αιρετών δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων.Αιρετός δημοτικός ή κοινοτικός άρχοντας, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου, ο οποίος επανεκλέχθηκε, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε κατάσταση αργίας.

ΝΣΚ 348/2007-Απαλλαγή των Δήμων, των νομικών τους πρόσωπων, καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από της καταβολής φόρου για το εισόδημα που αποκτούν από τους τόκους των οιασδήποτε μορφής καταθέσεών τους σε Τράπεζες ή Ταμιευτήρια.

380/2007-ΟΤΑ.Δικηγόροι δήμων. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

ΝΣΚ 417/2007-Ανάκληση πράξεων διορισμού και μετατάξεως δημοτικής υπαλλήλου η οποία έχει καταδικασθεί ποινικώς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για χρήση ψευδών βεβαιώσεων ως προς την αρχική της κατάταξη σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τη μετάταξή της και η οποία, εν γνώσει της παρανομίας και προς πορισμό ιδίου οφέλους, συνέπραξε στο διορισμό της. Η ανωτέρω, καθ’ όσο χρόνο παραμένουν ισχυρές οι πράξεις διορισμού και μετατάξεώς της, υπηρετεί νομίμως στην οργανική της θέση.

ΝΣΚ 420/2007-Δυνατότητα ή μη ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν 2971/2001 για τον καθορισμό του αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας, ως και των διατάξεων για τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία τούτων – και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 και 5 αυτού – και για τις όχθες, τις παλαιές όχθες και τις παρόχθιες ζώνες των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών (με παρεκκλίσεις) και στις περιπτώσεις παραχωρήσεως του υδάτινου στοιχείου των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών, που είναι παρακείμενο της όχθης, ως και του αμιγώς λιμναίου χώρου και του άρθρου 27 παρ.7 με την οποία προβλέπεται άρση και απομάκρυνση των χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση της αδείας έργων και εν γένει κατασκευών μέσα στη θάλασσα και στις περιπτώσεις υπάρξεως αυθαιρέτων κατασκευών μέσα στο υδάτινο στοιχείο των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών.

ΝΣΚ 436/2007-Δυνατότητα συναποθήκευσης υγρών καυσίμων.Δεν επιτρέπεται υπό την ισχύ του Ν 3054/2002, αλλά και υπό την ισχύ του προγενέστερου του Ν 1571/1985, η συναποθήκευση, στον αποθηκευτικό χώρο μίας άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές άδειες, είτε αυτές κατέχονται από το αυτό είτε από διαφορετικά πρόσωπα

ΝΣΚ 445/2007-Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά του.Δεν είναι νόμιμη η με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαλλαγή από τα καθήκοντά του, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί από τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δεν προβλέπεται τέτοια αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΣΚ 447/2007-ΟΤΑ. Δικηγόροι Δήμων. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΝΣΚ 455/2007-ΟΤΑ. Διαδικασία σύναψης δανείων. Υπαγωγή ή μη στο ρυθμιστικό πεδίο του Π.Δ/τος 60/2007.Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρούνται της διαγωνιστικής διαδικασίας, που προβλέπεται από το ανωτέρω Π.Δ/γμα, για τη συνομολόγηση δανείων με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εξαίρεση, όμως, αυτή δεν πρέπει να παραβιάζει, κατά το στάδιο επιλογής του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της υποχρέωσης διαφάνειας

ΝΣΚ 456/2007-Θέση σε αργία αιρετού οργάνου Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Σε περίπτωση καταδίκης αιρετού οργάνου Ο.Τ.Α. για παράβαση καθήκοντος για να τεθεί σε αργία από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στο Δήμο, την Κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής

ΝΣΚ 468/2007-Αιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης σε Ο.Τ.Α. και αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις.Στο πεδίο εφαρμογής της θεσπιζόμενης με το τρίτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν 2971/2001 ρυθμίσεως εμπίπτουν και οι Ο.Τ.Α. καθώς και οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, προς τις οποίες συμφώνως προς το άρθρο 15 παρ.5 του Ν 2971/2001, ήθελε παραχωρηθεί εκ μέρους του οικείου Ο.Τ.Α. το δικαίωμα χρήσεως αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών.

ΝΣΚ 469/2007-Δήμοι – Κοινότητες. Δυνατότητα ίδρυσης μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών, μετά την ισχύ του άρθρου 3 του Ν 3604/2007

ΝΣΚ 490/2007-Χορήγηση ειδών διαβιώσεως, περιθάλψεως και χρηματικών βοηθημάτων από τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

337/2006