ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η εκτέλεση έργων υποδομής των οτα α βαθμου κατα παρεκκλιση των πολεοδομ διαταξεων

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- άρθρ. 100 ν. 3852/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρ. 179 ν. 4555/2018 και 96 ν. 4604/2019)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δήμων

Υποχρεωτικός χαρακτήρας απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου που έχει εκλεγεί αιρετός (άρθρ. 93 παρ. 7 ν. 3852/2010)

Η νομιμότητα συμμετοχής δικαστικού λειτουργού σε συλλογικό όργανο της Διοίκησης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Γνωμοδοτικό Σημείωμα: “Ασφάλιση αιρετών (ά. 22 ν.4487/2017)”

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 24 του Ν.4479/2017 (ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΤΑ (α. 167 παρ. 3 Ν. 3463/2006)

“Οδηγίες προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα τούτων σχετικά με την εφαρμογή της τροπολογίας που ψηφίσθηκε στη Βουλή “τροποποιήσεις του ν.2725/1999 και άλλες διατάξεις”

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΕ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΩΝ  ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΘΗΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΑ E-MAIL ΤΟΥΣ

Β΄ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Α΄ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4412/2016

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΓ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΗΜΟΤΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ N. 4325/2015

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.04.2015 ΠΝΠ (περί δέσμευσης ταμειακών διαθεσίμων ΟΤΑ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4320/2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΑΣΤΙΚΗ,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΙΡΕΤΩΝ (με τις τροποποιησεις του ν.4257/2014)

Ζητήματα νομιμότητας των δαπανών των ΟΤΑ σχετικών με τα τέλη κινητής τηλεφωνίας- νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γνωμοδότηση περί μη εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας επί ορισμένων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 235 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νόμος Καλλικράτη»)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΔΕΥΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου δημοτικών υπαλλήλων έως το στάδιο της κλήσεως σε απολογία-πειθαρχικώς αρμόδια όργανα και πειθαρχικά συμβούλια (ν. 3584/2007 και ν. 4057/2012)- θέση σε αυτοδίκαιη αργία και περιπτώσεις (ν. 4093/2012)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο 2013-2016» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 31.12.2012 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α 256) – ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ 1.01.2013.

Η αποφασιστική αρμοδιότητα στην απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών των ΟΤΑ.

Η Ειδική δωσικία των αιρετών αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοικήσης.Μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας του άρθρου,235 παρ 2 του Νόμου 3852/2010,εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ Α.35 ν.4053_2012- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.28 Ν.3669/2008 (Απευθείας Ανάθεση)

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

  • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ