ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25.04.18 ΔΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 31-2018- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’):Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

Π.Δ. 164/2004:Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα